Chytrá řešení

50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů dekarbonizace

Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 % budov, což je nedostatečné tempo v porovnání s požadavky nedávno aktualizovaných směrnic o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, které zdůrazňují potřebu zdvojnásobení tempa renovací.
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů dekarbonizace

Nově přijatá Směrnice o energetické účinnosti (EED) požaduje snížení spotřeby energie v budovách nejméně o 1,9 % ročně. To představuje zpřísnění oproti původní verzi Směrnice. Česká republika dosud povinný cíl zvyšování úspor energie v budovách neplnila.

Nově přijatá Směrnice o obnovitelných zdrojích (RED) požaduje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Nejnovější Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD IV) definuje budovy s nulovými emisemi a požaduje zvyšování energetické účinnosti nejméně kvalitních stávajících budov. Tyto opatření vytvářejí komplexní rámec pro dosažení udržitelného a bezemisního prostředí.

V reakci na tyto výzvy byly před dvěma lety založeny tzv. národní kulaté stoly, kde se scházejí odborníci z různých odvětví, včetně stavebních podniků, finančních institucí, energetických firem, státní správy a akademické sféry. Cílem těchto setkání bylo nalézt inovativní přístupy k financování a renovacím budov, které povedou k rychlejšímu tempu a efektivnějšímu využití dostupných zdrojů. Výsledky dosavadních kulatých stolů, kde bylo projednáno více než padesát konkrétních opatření, byly představeny na slavnostním kulatém stole 11. ledna. Tato událost není pouze prezentací konkrétních opatření, ale také výzvou k aktivnímu zapojení všech zainteresovaných stran. Přijměme proto tuto příležitost jako impulz k jednotnému úsilí, které povede k vytvoření udržitelnějšího a energeticky efektivnějšího prostředí v České republice. Společně můžeme dosáhnout změn, které nejenže přinesou ekonomické výhody, ale také pozitivně ovlivní životní prostředí a kvalitu života nás všech.

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings)

Projekt je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.


Převzato z www.sfzp.cz

Sdílejte na sociálních sítích