Energetika
Udržitelnost a ESG

Chytrá průmyslová budova

Budova v Kolíně je ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů inteligentní budovy pro smart city.
Chytrá průmyslová budova

Výrobně administrativní budova firmy Teco  je rozměrově minimální, kompaktní stavba v průmyslové zóně na východním okraji Kolína postavená v roce 2017 na zelené louce s cílem obsáhnout všechny základní funkce firmy: Vývoj, výrobu, školicí centrum a obchod s administrativou. Budova má svůj originální architektonický výraz a zároveň účinně spoří energie. Vzhledem k tomu, že investor je zároveň provozovatelem objektu, byl přirozeně motivován k hledání optima součtu investičních nákladů a dlouhodobě udržitelných minimálních provozních nákladů. První praktické výpočty spotřebovaných energií ukazují, že svými 19 kWh/m2 ročně se velmi blíží standardu pro pasivní domy.

První rok provozu potvrdil výpočty projektantů: letní chlazení téměř zadarmo, vytápění a ohřev vody s vysokou účinností dvěma tepelnými čerpadly země-voda pracujícími nad 12 vrty 125 m hlubokými, a k tomu úspory ze stoprocentního využití dešťové vody. Jedním ze základních principů je až úzkostlivé využití veškeré nakoupené energie. V létě chlazením vodou z vrtů se letní teplo akumuluje do země formou regenerace vrtů, v zimě naopak vrty se vychlazují pro efektivnější chlazení v létě. Servery a některé stroje ve výrobním procesu je nutno trvale chladit. I toto jinak „odpadní“ nízkopotenciálové teplo je zužitkováno jak návratem do oběhu z vrtů, tak jeho zapojením na předehřev teplé užitkové vody. A nakonec i veškerý vzduch uvnitř budovy, který je nutno přes den několikrát vyměnit, v zimě ohřátý a v létě ochlazený odchází a předává svoji energii tomu čerstvému novému v centrální rekuperační jednotce. Úsporou nakupované energie se budova chová šetrně k městu i ke zdrojům a distribuci elektřiny. Ve výsledku tak reálně minimalizuje produkci CO2 a v katastru města Kolína neprovozuje žádný spalovací proces, který by jakkoliv znečišťoval ovzduší. Také k městskému vodovodnímu řadu se budova chová šetrně. Veškerou dešťovou vodu ze střechy akumuluje do 100m3 nádrží. Postupně ji pak používá na splachování toalet a v létě i na řízené zavlažování zeleně na cca 1ha pozemku.

Střecha budovy i zastřešená parkoviště jsou připraveny k osazení fotovoltaikou. Počítá se její nasazení v kombinaci s bateriovým uložištěm.

Sdílejte na sociálních sítích