Udržitelnost a ESG

Edukativní měření kvality ovzduší na jižní Moravě

Od září 2023 probíhá měřicí akce, jejíž výsledky odpoví na otázku, jaká je kvalita vzduchu ve třech městech na jižní Moravě – Znojmě, Židlochovicích a Vyškově.
Edukativní měření kvality ovzduší na jižní Moravě

Kvalita ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které mají vliv na kvalitu života. Kromě průmyslu má na jeho znečistění velký podíl vytápění domácností a automobilová doprava.

Projekt má dva primární cíle, nejprve pomocí senzorické měřící sítě zmonitorovat vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší a následně zapojit do monitorovací aktivity studenty vybraných gymnázií.

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o., připravila ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzdělávací projekt pro vybraná gymnázia Jihomoravského kraje se zaměřením na edukaci studentů v oblasti znečištění ovzduší a jeho ochranu. Studenti se naučí, jak pracovat s daty, jak je správně analyzovat a interpretovat a navrhnou opatření ke zlepšení stavu ovzduší v jejich městě k projednání s jejich samosprávami.

V jakých lokalitách bude akce probíhat?

Do měřicí akce se zapojí tři gymnázia – ve Znojmě, Židlochovicích a Vyškově. Vybraná sídla tvoří pomyslnou JZ-SV osu Jihomoravského kraje. Znojmo a Vyškov jsou správními centry stejnojmenných okresů, Židlochovice jsou zástupcem okresu Brno-venkov. Kromě společnosti ENVItech Bohemia budou hlavními řešiteli projektu studenti 3. ročníků (septim) vybraných gymnázií.

V každém sídle bylo v září 2023 vytipováno šest lokalit na území celého města tak, aby bylo možné udělat co nejucelenější analýzu vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší.

Před zahájením měření se studenti zúčastnili semináře vedeného odborným garantem Jáchymem Brzezinou, z ČHMÚ Brno,  známým popularizátorem problematiky ochrany ovzduší. Projekt bude završen v dubnu 2024, a to jednak odbornou zprávou s detailní analýzou kvality ovzduší, dále pak seminárními či ročníkovými pracemi vybraných studentů, především pak ale konferencí, na níž se potkají řešitelé z vybraných škol a podělí se vzájemně o své poznatky a závěry z měření.

Jak budou měření probíhat?

Měřeny budou koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 a to v průběhu topné sezóny 2023/2024, očekávané měření proběhně v termínu od 1. října do 31. března. Měřící technikou bude referenční certifikovaná jednotka AQ Guard Smart 1000 od německé společnosti Palas a senzorické jednotky enviDUST a enviMET od společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. V každém z vybraných měst bude referenční senzorická jednotka umístěna vždy v areálu školy, čtyři prachoměrné senzorické jednotky enviDUST v oblastech s předpokládaným významným vlivem lokálních topenišť, jedna jednotka enviDUST bude v pozaďové lokalitě v části města s očekávaným minimálním znečištěním.

Více informací zde: www.komunalniekologie.cz
Sdílejte na sociálních sítích