Chytrá řešení

Hlasujte o nejlepší projekt soutěže BUĎTE INSPIRACÍ 2023

Hlasujte o nejlepší projekt soutěže BUĎTE INSPIRACÍ 2023

Startujeme hlasování o cenu veřejnosti. Podpořte projekt, který je dle vás nejvíce inovativní, přinese nejvíce benefitů občanům našeho regionu, nebo se vám jednoduše nejvíce líbí. Seznam projektů s krátkým popiskem je níže, více informací zjistíte po kliknutí na tlačítko "VÍCE O PROJEKTU".

Hlasování naleznete pod seznamem projektů. Hlasovat lze pouze pro 1 PROJEKT. 

Cílem soutěže je najít a ocenit aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů. Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje.

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ V KATEGORII INOVATIVNÍ PROJEKT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ – CENA VEŘEJNOSTI

 

1) MALÝ LEADER v Krkonoších

Soutěžící:

Místní akční skupina Krkonoše

Popis: Aktivity, které vychází z potřeb a chuti místních spolků, aktivních lidí a dobrovolníků. Jedná se o 11 miniprojektů realizovaných od Vrchlabí přes Strážné - Rudník - Trutnov - Malou Úpu. Podpora komunitního života neboli sousedských vztahů. Spolková činnost rozvíjející prostředí, ve kterém lidé žijí. Ať už se jedná o předávání zkušeností, tradic a zvyků starší generace té mladší nebo zkrášlení obcí a obohacení kulturního života. Místní i přespolní se tak mohli potěšit např. Festivalem ZAHRADA pod vedením Diakonie ČCE ve Vrchlabí, SWAPY – udržitelným obchoďákem sloužícím k výměně rostlin, jídla a oblečení organizované Spolkem Na Dvoře, kreativní recy tvoření PLASTOŽROUTŮ, řemeslné dílničky a vítání jara v Janovicích, předávání tradičních krkonošských řemesel pod taktovkou MISTRŮ TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY v Trutnově a v Hostinném nebo na školní projekt PŘÁNÍ PRO SENIORY a setkání s pamětníky.

 

2) Technologický klub Albrechtice nad Orlicí - Tékáčko

Soutěžící:

 

Místní akční skupina NAD ORLICÍ

Popis: V roce 2018 byl v Albrechticích nad Orlicí otevřen nový klub plný technologických "udělátek", se kterými se děti naučí spoustu nového. Klub je pro ty, kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde tedy jen o klasický „kroužek“, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu - praktickou dílnu „od návrhu po realizaci“.

 

3) FVE ČOV Police nad Metují

Soutěžící:

Technické služby Police nad Metují

Popis: Úprava a čištění odpadních vod v čistírnách je velmi energeticky náročná činnost, pro provoz ČOV je potřeba velké množství elektrické energie potřebné pro provoz technologie čištění. FVE umístěná na střechách provozních budov umožňuje vyrobit přímo na místě část potřebného množství elektřiny. Navíc vzhledem ke kontinuitě provozu je možné vyrobenou elektřinu přímo okamžitě spotřebovat. Instalací FVE na provozních budovách dojde ke snížení množství nakupované elektřiny pocházející ze standardního energetického mixu a k navýšení zastoupení obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě. Dojde tím také ke snížení celkových provozních nákladů na čištění odpadních vod a tím i ke dlouhodobé stabilizaci ceny stočného pro místní obyvatele a průmysl. Současné řešení a velikost instalovaného výkonu přinese v následujících letech nezanedbatelnou úsporu ve spotřebě primární energie potřebné na čištění odpadních vod.

 

4) Inteligentní dopravní systém

Soutěžící:

Statutární město Hradec Králové

Popis: Stavební a technologické povýšení (kompletní obnova) SSZ na 34 světelných křižovatkách a 4 přechodů pro chodce, nový způsob detekce a řízení dopravy, úpravy pro nevidomé, invalidy, preference vozidel MHD a IZS, backoffice kooperativních systémů, výstavba vysokapacitní a nízkokapacitní přenosové sítě, dohledový systém s detekcí incidentů a intenzit dopravy a dodávka přestupkových systémů na území města Hradce Králové.
Inovativnost: Jeho jedinečnost a inovativnost spočívá jak v komplexnosti územního rozsahu, tak v integraci několika různých, ale vzájemně souvisejících telematických systémů. Tento projekt se podařilo vysoutěžit v rámci jedné zakázky, což se jinému město nezadařilo. Hradec Králové s pomocí českých dodavatelů vybudoval systém, který lze bez kompromisů srovnávat s moderními dopravně-telematickými systémy světové třídy.

 

5) Komunitní práce na venkově

Soutěžící:

 

Místní akční skupina Hradecký venkov

Popis: Projekt je zaměřen na podporu osob vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených (dále také „cílových skupin“), z komunity malých obcí, z důvodu jejich složité životní situace. Cílem projektu je zavést v malých venkovských obcích systematickou komunitní sociální práci, kdy budou aktivizovány cílové skupiny, které se ve spolupráci se samosprávou a místní komunitou budou podílet na řešení své nepříznivé životní situace. Bude nastaveno sociální poradenství a pomoc na míru s ohledem na znalost místních poměrů.

 

6) Komunitní centrum Dobromysl

Soutěžící:

Obec Záměl

Popis: Jedná se o realizaci projektu v bývalem statku č.p. 51 (Kašparů statek). Ve staku žili manželé Kašparovi, o které jsem se od roku 2010, co jsem nastoupil jako starosta, staral. Paní Kašparová mi po své smrti v roce 2019 odkázala statek. Ten jsem já poté daroval obci a zahájili jsme realizaci tohoto projektu. Ve spolupráci s MAS Splav jsme relalizovali projekt Zahrady u Splavu. Součástí tohoto projektu je i zahradní terapie. V roce 2021 jsme certifikovali přírodní zahradu. V roce 2022 proběhla díky dotacím IROP a OP ŽP rekonstrukce zázemí komunitního. Nyní v centru probíhá projekt ve spolupráci s MAS Splav. Součástí projektu je pravidelná práce s Charitou Rychnov a s postiženými z Kvasin. Dále na zahradě funguje projek Sad starých odrůd ve spolupráci s MŠ a ZŠ Záměl. Kurzy přírodního zahradničení, přednášky ve stodole, SVAP oblečení, Mateřské centrum Paleček. Nyní připravujeme projek pro výstavbu budovy pro dětskou skupinu a rekonstrukci budovy bývalého chléva na zázemí pro komunitní centrum.

 

7) Strategie odpovědného stravování v zařízeních školního stravování ve školách města Jičína

Soutěžící:

Město Jičín

Popis: Město Jičín podporuje na základě Strategie odpovědného stravování snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu v jím zřizovaných mateřských a základních školách z důvodů zdravotních, ekologických, vzdělávacích, ekonomických, sociálních a kulturních, a to i s cílem dalšího snížení plýtvání. Město Jičín podporuje osvětu, propagaci (komunikaci s příjemci plnění a jejich participace) a cílené vyhledávání a používání sezónních, čerstvých, lokálních a udržitelně vyrobených surovin používaných pro výrobu stravy vč. podpory účasti malých či sociálních podniků. Rovněž podporuje nákup produktů ekologického zemědělství (produkty organického zemědělství). Strategie si klade za cíl dosavadní snahy škol a jídelen v oblasti odpovědného přístupu v přípravě stravy sjednotit, představovat je veřejnosti a strávníkům zejm. žákům a rozvést na další úroveň. Používání lokálních, sezónních potravin a propagace přístupu je jedním ze základních kamenů strategie. Obecně se město Jičín dlouhodobě ztotožňuje s tím, že by veřejná správa měla jít příkladem a nečekat, až např. budou přijaty kvóty pro nákup udržitelných potravin Evropskou unií.

 

8) Vybudování a zprovoznění RE-USE centra

Soutěžící:

 

Obec Světí

Popis: V rámci projektu financovaného z prostředků OPŽP bylo vybudováno místo pro předcházení vzniku odpadů. Cílem je umožnit využití věcí, které jsou ukládány do odpadu, ačkoliv jsou ještě použitelné. Oproti jiným obcím a městům jsme nezvolili formu kontejnerů, ale formu dřevostavby, která odpovídá místně typické zástavbě. Projekt řeší namísto likvidace odpadů předcházení jejich vzniku. Cílem je prodloužit životnost výrobků, aby došlo k jejich co nejdelšímu využití před jejich likvidací jako odpadem. Vybudování dřevostavby místo umístění kontejnerů má pozitivní dopad na vzhled obce a splňuje podmínky krajinné památkové zóny. Před zahájením provozu re-use centra to probíhalo tak, že v termínu mobilního svozu velkoobjemového odpadu docházelo k odkládání ještě použitelných věcí a jejich likvidaci. V lepším případě k odběru použitelných věcí z kontejneru k dalšímu použití. Nyní toto může probíhat v důstojnější formě a může to mít i pozitivní dopad na sociálně slabší obyvatele

 

9) Chytré osvětlení v nové stavební zóně v obci Choteč

Soutěžící:

Obec Choteč

Popis: V rámci výstavby nové stavební zóny se obec Choteč rozhodla zvolit do této lokality umístění chytrého veřejného osvětlení v rámci úspor energie a snížení světelného smogu. Akce proběhla ve dvou etapách. Zajistili jsme úsporné veřejné osvětlení, které postupně během noci snižuje intenzitu osvětlení. Kromě úspory finančních prostředků vynaložených na elektrickou energii, šetříme také přírodu a omezujeme světelný smog. V rámci této úspěšné akce pokračujeme v tomto řešení i v dalších částech obce. Občané jsou spokojeni s příjemným nasměrováním osvětlení, které neoslňuje, má příjemnou teplotu a postupně snižuje svou intenzitu. Tento projekt se velmi osvědčil a další etapu v tomto řešení budeme realizovat i ve zbylé části obce.

 

10) Smeťák

Soutěžící:

Město Žacléř a skupina LMN

Popis: Proměna zarostlé skládky odpadu pomocí mírných zásahů. Bývalá skládka se schovala pod pokrývku hlíny a vyrostla z ní tráva a květiny. Iniciativa pracovat s tímto kopcem vzešla z uvědomění si rozlohy smetiště vůči městu, kterému se nijak zvlášť nevěnuje pozornost, což je škoda vzhledem k tomu, že prázdných ploch bude do budoucna ubývat v závislosti na rozšiřujících se městech. Tento jev můžeme sledovat ve více oblastech a snažíme se na něj poukázat i naším zásahem ve veřejném prostoru. Protože je jádro kopce tvořené odpadem, zpracováváme v naší instalaci místní odpadové materiály, především staré vybavení domu. Pomocí prostřihávání vysoké trávy vytváříme cesty a jakési „místnosti“, ve kterých je umístěn odpadový prvek nebo soustava několika prvků (např. pračka, vana, televize, stůl s židlemi) stavěných na podiích tvořených z dřevěných palet. V každé místnosti se nachází vždy nábytek určující typ místnosti, podobně jako když koupelnu definuje vana, jídelnu jídelní stůl atd. Zajímavým detailem je pak i zahrnutí samotného komínu uprostřed skládky jímající plyn, který začleňujeme do celé kompozice. Celý kopec je tak přetvořen do jakéhosi parčíku tvořeného vystřihávanými cestami propojující několik místností.

KOTVA

HLASUJTE PRO PROJEKT, KTERÝ JE PODLE VÁS NEJVÍCE INSPIRATIVNÍ.
VYBRAT LZE POUZE 1 PROJEKT.


Sdílejte na sociálních sítích