Z našeho kraje

Příměstské tábory v regionu Náchodska

Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci se školami, spolky a jednotlivci pořádá příměstské tábory pro děti na 1. stupni základních škol během školních práznin. Díky tomu mohou rodiče vykonávat svoje zaměstnání a zároveň je o jejich děti postaráno.
Příměstské tábory v regionu Náchodska

Autor: Mirka Soldánová

Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci se školami, spolky a jednotlivci pořádá příměstské tábory pro děti na 1. stupni základních škol během školních práznin. Díky tomu mohou rodiče vykonávat svoje zaměstnání a zároveň je o jejich děti postaráno. Během dvou let probíhá celkem 48 turnusů v 8 obcích v celém regionu, což je jednou z výhod celého projektu – rodiče a jejich děti mají tábory blízko svého bydliště. Myšlenka projektu je inovativní v tom, že je program táborů věnován místně zakotvenému učení a především je část táborů pořádána i pro hendikepované děti, na které se často zapomíná. Cíl projektu byl stanoven pomocí metody SMART.

S (specifický) – projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů v regionu Náchodska v letech 2021 a 2022 v době školních prázdnin. Specifičnost projektu tkví také v tom, že každý turnus je zaměřen na místně zakotvené učení, aby děti lépe poznaly místo, kde vyrůstají, a také k němu získaly hlubší vztah. Výraznou inovaci lze spatřovat i v tom, že jsou tábory nabízené i pro tu skupinu rodičů, která má děti s postižením. Tito rodiče mají obvykle omezenou možnost sladit osobní a profesní život a tábory jim výrazně pomáhají k pracovnímu uplatnění, a i k určité psychické hygieně.

M (měřitelný) – výstupem projektu je 48 uspořádaných táborů a 150 podpořených osob.

A (adekvátní) – MAS jako žadatel je organizací, která síťuje a propojuje celý region Náchodska, proto má vazby na organizace či konkrétní osoby, které mají s pořádáním příměstských táborů bohaté zkušenosti a které jsou ochotny se na realizaci táborů spolupodílet.

R (realistický) – reálnost projektu byla posuzována jednak z hlediska kapacity MAS jako žadatele, který má na starosti organizační část projektu, ale také z hlediska poptávky o příměstské tábory. MAS má spoustu zkušeností s koordinací projektů i lidí, navíc v území zná mnoho subjektů, které zajišťují součinnost při pořádání táborů i naplňování programu zaměřeného na místně zakotvené učení (napříkald skrze projekt Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2). Zájem o příměstské tábory byl zjišťován skrz ředitele ZŠ, knihovny a další organizace, které pracují s dětmi a mají přehled o poptávce rodičů po příměstských táborech. Zároveň MAS využila i vlastních kontaktů, získaných při pořádání přednášek nebo workshopů pro rodiče dětí (taktéž v projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP).

T (časově ohraničený) – příměstské tábory budou konány v době školních prázdnin během let 2021 a 2022. Důležitým faktem je, že jsou tábory přístupné všem bez ohledu na sociální a finanční situaci rodiny (rodiče budou hradit pouze stravné mimo rozpočet projektu), takže třeba i rodiny ohrožené sociálním vyloučením mohou využít příměstských táborů v případě, že pečující osoby hledají zaměstnání. Pokud by jejich děti nemohly tábory využít, jejich snaha sehnat zaměstnání by v době školních prázdnin byla značně ztížena.

Aktuálně je projekt stále v běhu, avšak již nyní lze tvrdit, že nadmíru splnil očekávání žadatele i zapojených partnerů. Tábory jsou, i díky propagaci ze strany MAS (facebook, zpravodaj Stolovky, web či youtube kanál), obsazené. Také díky společným schůzkám došlo k propojení partnerů, kteří tábory organizují. Během léta 2022 tak dochází k návštěvám "zdravých" dětí u těch hendikepovaných v prostorách novoměstské NONA. Děti si společně zahrály paralympijský sport boccia, opekly buřty a "zdravé" děti si vyzkoušely, jak se poznávají věci podle hmatu, zkusily si orientaci v prostoru se zavázama očima, ovládaly vozík, ale především se družily s dětmi s Downovým syndromem, autismem a dalšími, kteří mají různé fyzické či mentální postižení. Důraz na místně zakotnené učení s sebou přínáší také první výstupy. V minulém roce bylo vytvořeno pexeso, které si děti samy namalovaly. Letošním cílem táborů je díky "prázným pohledům", na které děti nakreslí zajímavá místa v regionu, které navštívily, a jež posílají do kanceláře MAS, vytvořit tipy na výlety s dětmi. Na podzim letošního roku by tak měla vyjít brožura, která bude distrubuována do infocenter v území, organizátorům táborů, ale také například do místních škol. Tato publikace bude sloužit jako inspirace pro rodiče, učitele a nadšence, kteří pro děti oragnizují různé neformální vzdělávání k výletům po okolí. Místní akční skupina Stolové hory aktuálně podává v rámci OPZ+ navazující projekt, díky kterému by příměstské tábory mohly být v území i následující tři roky.

 Autor: Michal Bareš

Sdílejte na sociálních sítích