Energetika
Z našeho kraje

Společně za úsporou energií

Hlavní myšlenkou projektu bylo zaktivizovat potenciál území k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Společně za úsporou energií

Záměrem je postupně vybudovat a instalovat fotovoltaické elektrárny na budovách v majetku obcí jako jsou obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny a další obecní objekty. Tento záměr nás motivoval k vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a k možnosti dát tak obcím přehled o spotřebě energií a o emisích v různých sektorech (obecní majetek, doprava, obyvatelstvo a terciální sektor). SECAP dává obcím možnosti na zlepšení energetické účinnosti a potenciálu OZE a poskytuje základ pro budoucí investice do energetiky.

Starostům a představitelům obcí byl tento strategický dokument představen v termínech 14. a 21. 7. 2022. Obce, které se zapojily, jsou zároveň registrováni v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Tato evropská iniciativa je zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Signatáři Paktu se zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit emise CO2 do roku 2030 o 40 %.

Na základě výchozí emisní bilance z roku 2010 a s ohledem na navržená opatření, je možné vyčíslit dopady navržených opatření na konečnou emisní bilanci obcí velmi pozitivně. K roku 2020 se jedná o úsporu 36,31 % a k roku 2022 tak již můžeme říci, že dosahujeme úspory okolo 38 %.  Největší příspěvek ke snižování emisí CO2 v obcích má elektřina, a to díky rozvoji výroby elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Další výrazný příspěvek spočívá v náhradě části uhlí za biomasu a elektřinu.

V současné době Akční plán předpokládá realizaci velkého objemu investic v obytných domech mimo majetek obcí a v terciárním sektoru. Tyto náklady budou muset vynaložit soukromí investoři a úkolem je tyto investory motivovat a usnadnit realizaci jednotlivých opatření využitím vhodných dotačních prostředků nebo jiných forem financování.

Projednání SECAPu se starosty obcí v Nechanicích

                                                       

Místní den pro energii a klima 2022 konaný v Sověticích

Sdílejte na sociálních sítích