Digitalizace a kyberbezpečnost
Udržitelnost a ESG
Z našeho kraje

Termické snímkování v Hradci Králové

Proč společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. přistoupila k termickému snímkování krajské metropole?
Termické snímkování v Hradci Králové

Projekt leteckého termického snímkování vychází ze zadání úkolu „Zkvalitnit prevenci před haváriemi vlastních technologií“. Výsledkem je systém učiněných postupů a opatření, které v kombinaci dávají velmi dobré výsledky k zadání úkolu. Tento systém v sobě zahrnuje rozličné moderní technologie, jako např. mikrokamerový systém, do budoucna odhalování mikrosání na teplovodním potrubí založený na metodě změny lomu optického paprsku jako funkce teploty a jeho vyhodnocení na bázi matematického modelu. U bezkanálových tras je to pak technologie náměrů elektrických impulsů po vodičích v předizolovaném potrubí a na základě analýzy změn vyhodnocení možných úniků a jejich lokalizace. Jednou z těchto mnoha technologií , která umožňuje jako první v řadě identifikaci termických změn a teplotních gradientů na nejvyšší – globální úrovni je právě systém leteckého termického snímkování.

Letecké snímkování probíhá po přesně daných liniích nad zájmovou oblastí, které jsou udržovány citlivou GPS navigací. Na jednotlivých liniích se ve zvoleném intervalu, který odpovídá výšce letu a ohniskové vzdálenosti objektivu kamery provádějí jednotlivé snímky tak, aby byl realizován požadovaný překryv jednotlivých snímků. Ke každému snímku je tak známá GPS informace a tudíž velice přesné spárování např. s ortofotomapou a tím lokalizace zájmového bodu. Součástí projektu je i velice přesná ortofotomapa 10x10 cm / pix. O zájmovém bodu tak budeme mít informaci termickou s přesností na desetinu stupně a lokalizační s přesností na centimetry.

Zveřejněná termosnímková mapa může být užitečná i pro ostatní správce inženýrských sítí nebo i jiné organizace. Např. změnou citlivosti ve speciálním SW lze zvýraznit nestejnorodost konzistence podloží předmětné lokality. Liniové stavby poukazují na inženýrské sítě, plošné útvary mohou být zase užitečné např. archeologům. V neposlední řadě mohou užitečné informace využít majitelé objektů, kteří porovnáním s okolím mohou identifikovat zvýšený (nebo snížený) tepelný únik ze střešního pláště své budovy. Zde je nutné významně upozornit na detailnější analýzu. Identifikace tepelných úniků z termické mapy musí v sobě obsahovat analýzu emisivity materiálu konstrukcí střech. Tento princip však platí obecně. Po identifikaci nestejnorodého termického místa, je třeba se soustředit blížeji zejména na konstrukci a materiály, a až po analýze všech těchto informací lze usuzovat na stav zájmového bodu.

Snímkování provedla firma Argus Geo Systém.

Sdílejte na sociálních sítích