Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Unikátní park v Litomyšli

Lze spojit snahu o ozelenění města a zároveň protipovodňová opatření? Ano! Ukázkou tohoto v ČR ojedinělého projektu je park, který město Litomyšl připravuje na ulici Z. Kopala.
Unikátní park v Litomyšli

V místě vznikne nejenom několik hektarů přírodní plochy se stovkami stromů, keřů a mobiliářem pro trávení volného času, ale součástí parku jsou i terénní vlny a další technická řešení, díky kterým bude park zadržovat vodu z dešťů.

Ve výsledku park nabídne místním přírodní prostor ke trávení volného času, kde všechny stromy a dřeviny budou původní odrůdy, které v minulém století na Litomyšlsku skutečně rostly. Zároveň ale umožní funkční zachycení vody v krajině, podporu přirozeného mikroklimatu rostlinám i drobným živočichům a také v případě extrémních dešťů zachytí alespoň část vody, která v minulosti stékala z polí a ohrožovala majetek občanů na ulici Z. Kopala.

Cílem návrhu výsadby vegetace a úprav terénu je přiblížit se měřítkem bývalé podobě zdejší krajiny, jak ji lidé znali ještě z poloviny 20. století. Svahy byly využívány zemědělsky, ale v malých plochách soukromé držby, oddělených polními cestami a mezemi. Byly zde také drobné výsadby krátkých řadí ovocných stromů, zejména švestky, třešně a jabloně.

Kromě základních modelovaných terénních vln, vedených přibližně po vrstevnici, které budou plnit funkci zemních „hrází pro zadržení vody v jejich retenčních prostorech, budou ještě dotvarovány nižší, subtilnější sekundární terénní vlny, které budou mírně zvyšovat kapacitu retence srážkové vody ale budou také kompozičně jakousi formou „doznívání , nebo pozvolného rozšiřování zvlnění terénu do okolí. Tyto vlny nepřekročí výšku 600 mm, mohou sloužit také jako přírodní solárium pro návštěvníky a budou přispívat ke zpomalení odtoku vody ze svahů. Na ně budou navazovat i smíšené linie keřů, analogie někdejších remízků. 

Už jen prosté zatravnění celé lokality úpravy by dokázalo zmírnit dopad odtoku přívalových srážek na město. Koncepce počítá s celoplošným založením trávo-bylinného patra, tedy se počítá se založením stanovištní mozaiky nižších lučních společenstev, dle expozice a lokálních půdních podmínek. V trasách neformálních pěšin bude založen štěrkový trávník.

Park bude osazen herními prvky a lavičkami, oficiální otevření je plánováno na jaro 2023 poté, až se uchytí veškerá zeleň vč. trávy. 

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích