Inovace a výzkum

Výzkumné centrum RINGEN

Výzkumné centrum vzniká v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. RINGEN bude poskytovat služby veřejným i soukromým vysokým školám, výzkumným institucím a firmám.
Výzkumné centrum RINGEN

Nové centrum pro výzkum geotermální energie bylo dne 4. června 2019 oficiálně otevřeno a zahájilo svou činnost. Dokončila se tak výstavba zázemí, která započala v prosinci 2017, a jež poslouží vědecké komunitě, akademickému sektoru a průmyslu k rozvoji aplikovaného výzkumu a inovacím zaměřeným zejména na geotermální energii.

RINGEN představuje unikátní prostor pro práci mezinárodních vědeckých týmů a výuku studentů, neboť nabízí kombinaci in situ vrtu a doprovodné infrastruktury (skladovací haly, volný prostor pro vrtné práce ad.), seismickou monitorovací síť pro bezpečné provádění vrtných prací či hydraulickou stimulaci, laboratoře a technické vybavení a dostupnost odborných kapacit z široké škály vědních oborů.

Služby a výstupy VI RINGEN se dají rozdělit do tří hlavních kategorií:

  • Vlastní strategický výzkum zahrnující zejména sběr a analýzu dat nezbytných pro vlastní provoz a rozvoj VI. Jedná se typicky o základní výzkum, který poskytuje nové informace a postupy, jež jsou dále předávány studentům a odborné veřejnosti. Klíčovou roli zde představuje geotermální vrt PVGT-LT1, z něhož budou postupně získávána další data pro přípravu plánovaných hlubinných vrtů a nové experimenty.
  • Poskytování primárních a sekundárních dat, databází, metodologií a speciálních softwarových nástrojů - jedná se prakticky o všechny výstupy či výsledky badatelské činnosti, které mohou být využity dalšími subjekty, ať již veřejnými či soukromými, k navazujícímu výzkumu, vývoji či přímo v praxi.
  • Přístup třetím subjektům k vybavení, odbornému personálu, infrastruktuře a technologiím, které budou soustředěny do centra RINGEN v Litoměřicích s možností využití dalších pracovišťna jednotlivých partnerských institucích - typicky jde o výzkumné týmy, které si mohou pronajmout prostory RINGENu ABC a realizovat vlastní výzkum, experimentální vývoj, testovat postupy, materiály atd. a přitom jim mohou asistovat členové odborného týmu RINGENu.


VI RINGEN budou využívat tři hlavní kategorie uživatelů:

  • První skupina jsou zakládající partneři VI, kteří představují nejvýznamnější uživatele z řad veřejných institucí. Předpokládá se, že tito uživatelé budou využívat cca 70-80 % celkové kapacity VI.
  • Druhá skupina představuje české a zahraniční veřejné vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce, které budou využívat zbylou kapacitu VI na základě otevřeného přístupu (open access).
  • Třetí skupina představuje uživatele z komerčního sektoru, kteří budou využívat kapacitu v rámci smluvního výzkumu a budou představovat navýšení kapacity VI nad rámec „open access“ režimu; mezi tyto uživatele patří rovněž orgány veřejné sféry, zejménaměsta, obce, státní instituce a agentury, ministerstva apod.

Na konci srpna 2019 byly zahájeny výzkumné práce, které mají za cíl ověřit vlastnosti horninového prostředí v hloubce až 2 km pro jímání zemského tepla. Práce probíhají na vrtu PVGT-LT1, který byl realizován již v roce 2007 a nyní slouží ke vědeckým účelům.

Série experimentů a měření bude ukončena během října, následně bude do vrtu instalován vrtní seismometr v hloubce cca 1 500 m, a stane se tak nejhlouběji umístěným seismografem na českém území. Bude zařazen do seismické monitorovací sítě a umožní výrazně zvýšit citlivost měření nezávisle na dění na povrchu.

Výsledky měření a jejich interpretace s ohledem na další postup projektu budou prezentovány stránkách RINGENu. 

Sdílejte na sociálních sítích