Chytrá řešení

Proběhlo 8. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proběhlo již 8. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region. Na pracovním jednání členové PS řešili aktuální problémy, byly představeny a diskutovány aktivity na poli smart v našem kraji a kam by se oblast implementace chytrých řešení v Chytrém regionu měla ubírat.
Proběhlo 8. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Úvodem byly prezentovány výsledky souzěže Buďte inspirací 2022 (více se dočtete zde) a proběhla i debata nad příštím ročníkem, možnosti nových soutěžních kategorií. Dále byl představen dosavadní chod a budoucí rozvoj Akademie Chytrého regionu

Na jednání se probírala aktuální témata, jako je například energetika a možnosti úspor energií a jaká je možná role Chytrého regionu v pomoci obcím a veřejnosti Nad tímto tématem se rozpoutala obsáhlá diskuze, kde členové PS seznámili ostatní s aktivitami, které poskytují jejich organizace, debatovalo se nad možným co nejlepším postupem a komunikací tohoto tématu zástupcům obcí. Všichni zúčastnění se shodli, že tento problém je v současnosti klíčový a je třeba jednotlivé aktivity vzájemně koordinovat a propojovat.

Členové PS byli také seznámeni s tím, jak Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení a inovací. Jedním z nástrojů je dotační program Královéhradeckého kraje „Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje“, který kraj vyhlašuje již od roku 2020 a v současnosti končí již 4. výzva. V předchozích výzvách bylo podpořeno 23 projektů v celkové výši dotační podpory 4,6 mil. Kč. Do 4. výzvy bylo podáno celkem 6 žádostí. Dále byly představeny programy Kreativní vouchery a Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK. V rámci programu Kreativní vouchery mohou žadatelé z řad malých a středních podniků a živnostníků v našem kraji žádat až o 150 000 Kč na nákup kreativních služeb od kreativců registrovaných v Galerii kreativců na podporu inovace vlastního produktu či služby. V současné 4. výzvě je podáno přes 30 žádostí.  Smyslem programu Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK je kreativní zpracování a prezentace kulturního dědictví Královéhradeckého kraje, které spravují paměťové instituce v kraji. V minulé výzvě v roce 2022 bylo přijato 6 žádostí + 4 žádosti příspěvkových organizací.

Zcela novým nástrojem podpory zavádění chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, který byl představen na PS, je tzv. Líheň chytrých řešení. Cílem líhně je iniciace chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, zavádění chytrých řešení veřejnou správou a podpora firem a výzkumných organizací ve vývoji chytrých řešení a technologií. Součástí líhně je i poradenství pro obce v oblasti chytrých řešení a jejich zavádění. Líheň chytrých řešení je v pilotním provozu od prosince 2022, v současnosti jsou přihlášeny 3 obce (Žernov, Nový Hrádek a Vrchlabí) do pilotního tématu Udržitelná obec – snižování uhlíkové stopy. 

Právě oblast poradenství pro obce v tématu ESG a udržitelná obec je jednou z největších aktuálních výzev v pokračování aktivit Chytrého regionu. I vzhledem k trendům v EU a v bankovním a finančním sektoru se zkratka ESG a CSRD (nefinanční reporting) bude čím dál více týkat i obcí a měst. V současnosti se nefinanční reporting a sledování vlastní udržitelnosti včetně snižování uhlíkové stopy týká především firemního sektoru (již povinné pro velké firmy, přeneseně i pro firmy v jejich dodavatelsko-odběratelském řetězci). Blíží se však doba, kdy se tato problematika bude týkat i obcí a měst. Je možné, že podmínky udržitelnosti, které bude obec sledovat například prostřednictvím strategie udržitelnosti, budou ukotveny v operačních programech EU, budou nutné pro poskytnutí úvěru bankou apod. Všichni účastníci PS se shodli, že je velmi vítané, když se tomuto tématu budeme věnovat a připravíme obce na možný budoucí vývoj.

Závěrem jednání představili blíže své aktivity zástupci města Hradec Králové, Krajské sítě MAS za Královéhradecký kraj, regionální kanceláře Agentury CzechInvest a Univerzity Hradec Králové.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích