Dotace na chytrá řešení

Hledáte vhodnou dotaci? V Rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Rozcestník dotací je neustále aktualizovaný a opatřený odkazy na konkrétní výzvy.

Dotační program na zavádění chytrých řešení v regionu Královéhradeckého kraje

V dotačním programu lze žádat na 2 účely: Aplikace chytrého řešení (využití moderních technologií pro rozvoj dané oblasti) sníží výdaje a zvýší efekt fungování v předmětné oblasti. Toto řešení musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje regionu. Při jeho realizaci může také docházet k multiplikačnímu financování. Oblasti, ve kterých mohou být aplikována chytrá řešení a jejich definice, vycházejí z dokumentu „Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region“. Předmět dotace, ať zpracování strategického koncepčního dokumentu či jeho realizace, musí být v souladu s tímto dokumentem.

1) Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací (50 000 Kč – 200 000 Kč)
 • Zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.
2) Pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu (50 000 Kč – 500 000 Kč)
 • Pořízení a implementace chytrých řešení – plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v území Královéhradeckého kraje.
Definice chytrého řešení pro účel dotačního programu

Aplikace chytrého řešení (využití moderních technologií pro rozvoj dané oblasti) sníží výdaje a zvýší efekt fungování v předmětné oblasti. Toto řešení musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje regionu. Při jeho realizaci může také docházet k multiplikačnímu financování. Oblasti, ve kterých mohou být aplikována chytrá řešení a jejich definice, vycházejí z dokumentu „Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region“. Předmět dotace, ať zpracování strategického koncepčního dokumentu či jeho realizace, musí být v souladu s tímto dokumentem.

Příjem žádostí ve 4. výzvě probíhal od 6. prosince 2023 do 10. ledna 2024, podpořené projekty musí být realizovány v období 01. 01. 2024 – 30. 11. 2025. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 70 %. Oprávněným žadatelem jsou obce, které měly k 31.12.2022 méně než 3 000 obyvatel.

Podrobnosti o dotačním programu naleznete ZDE.
Platný vzor žádosti stáhnete ZDE.

V roce 2023 byla udělena dotace projektům 6 žadatelů o dotaci v celkovém objemu 1 609 000 Kč (3x koncepční dokument, 3x projekt na implementaci chytrých řešení). Jedná se o pokles počtu žádostí oproti roku 2022 o 7 projektů. Více se dozvíte ve vyhodnocení dotačního programu pro rok 2023.

Přehled evropských dotací na chytrá řešení zpracovaný PS Smart Cities při MMR

Vytváření přehledu možných zdrojů finační podpory Smart Cities projektů a jeho pravidelná aktualizace (čtvrtletně) vyplývá jako jeden z úkolů z plánu činností Pracovní skupiny pro Smart Cities na rok 2019 a dále. Úkol je v gesci MMR ČR, konkrétně přehled zpracovává Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií.

 Zdroje na podporu Smart Cities projektů

Výběr evropských zdrojů na podporu chytrých projektů:

 • Operační programy (IROP, OP ŽP, OP PIK, OP D)
 • INTERREG CENTRAL EUROPE
 • INTERREG DANUBE
 • Urbact III
 • HORIZON 2020
 • Program LIFE
 • CEF 2014 – 2020
 • Evropa pro občany
 • PF4EE
 • EIB

Výběr národních zdrojů na podporu chytrých projektů:

 • TAČR (Program ALFA, Program EPSILON)
 • PANEL 2013+ (MMR)
 • Národní program Životní prostředí (SFŽP)
 • Nová Zelená úsporám (MŽP)
 • Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO)
Sdílejte na sociálních sítích