Udržitelnost a ESG

Dekarbonizace – měření a snižování uhlíkové stopy

Dekarbonizace – měření a snižování uhlíkové stopy

Dekarbonizace je proces snižování uhlíku v ekonomice, zejména v energetickém systému, dopravě nebo při průmyslových procesech, za účelem snížení emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2).

Dekarbonizace může zahrnovat různé strategie a technologie, jako je zvyšování energetické účinnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí v průmyslu, zlepšení energetického managementu a změny spotřebitelských vzorců. Hlavním cílem dekarbonizace je snižovat závislost na fosilních palivech a přecházet na nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové zdroje energie s nižším objemem emisí skleníkových plynů.

Dekarbonizace je považována za důležitý krok k dosažení globálních cílů zmírňování klimatických změn a omezení globálního oteplování na hodnoty stanovené v rámci Pařížské dohody.

Proč se věnovat dekarbonizaci v obci?

  1. Ochrana životního prostředí: Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč se věnovat dekarbonizaci na úrovni obce, je ochrana životního prostředí a s tím spojené omezení klimatických změn a ochrana biodiverzity.
  2. Ekonomické výhody: Díky dekarbonizaci a využívání obnovitelných zdrojů energie mohou obce dosáhnout ekonomických výhod, jako jsou nižší náklady na energii, větší energetická nezávislost a podpora místní ekonomiky.
  3. Zlepšení kvality ovzduší: Fosilní paliva jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší a dekarbonizace může přispět k výraznému zlepšení kvality ovzduší v obcích. Snížení emisí oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku a pevné částice, může pomoci snížit rizika pro zdraví obyvatelstva.
  4. Posílení odpovědnosti: Dekarbonizace může posílit odpovědnost místních orgánů a obyvatelstva k životnímu prostředí a budoucnosti obce. Využití obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů mohou pomoci při vytváření ekologického povědomí a podpořit udržitelný rozvoj.
  5. Spolupráce a partnerství: Dekarbonizace může přispět k posílení spolupráce a partnerství mezi obcemi a místními společenstvími. Vytvoření společné vize a cílů v oblasti udržitelného rozvoje může vést ke vzniku nových projektů a iniciativ a podpořit inovativní řešení a spolupráci.

Jak se může při dekarbonizaci obce postupovat?

Jako první krok je možné doporučit zpracování energetického auditu a plánu udržitelné energie pro obec. Tyto dokumenty by měly zahrnovat analýzu současného stavu spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v obci, identifikaci oblastí s největším potenciálem pro úsporu energie a snížení emisí, a návrh opatření pro dekarbonizaci obce.

Mezi tato opatření by mohly patřit investice do obnovitelných zdrojů energie, modernizace budov a infrastruktury s cílem zlepšit energetickou účinnost, podpora veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy, a podpora místních programů na snižování odpadů.

Důležité je také zapojit místní obyvatele, podniky a organizace a vytvořit dialog a spolupráci s místními partnery a stakeholdery. 

Jaké jsou úspěšné příklady dekarbonizace z obcí v České republice?

  • Tábor: V roce 2019 se Tábor stal prvním městem v České republice, které schválilo akční plán pro udržitelnou energetiku a klima. Od té doby město vyvinulo úsilí ke snížení emisí skleníkových plynů, včetně instalace solárních panelů na střechu místního gymnázia a podporou cyklistické a pěší dopravy.
  • České Budějovice: Město České Budějovice přijalo cíl stát se klimaticky neutrálním do roku 2050. Město se zaměřilo na snižování emisí v dopravě a vytvořilo plán pro rozvoj cyklistické dopravy, podporu elektrických vozidel a omezování individuální automobilové dopravy.
  • Brno: Město Brno přijalo cíl snížit emise skleníkových plynů o 40% do roku 2030. Město se zaměřilo na podporu cyklistické a pěší dopravy, využití obnovitelných zdrojů energie a energetickou efektivitu budov.
  • Kladno: Město Kladno přijalo cíl snížit emise skleníkových plynů o 50% do roku 2030. Město se zaměřilo na podporu veřejné dopravy, využití obnovitelných zdrojů energie, energetickou efektivitu budov a podporu cyklistické a pěší dopravy.

Tyto příklady ukazují, že města a obce v České republice aktivně pracují na dekarbonizaci a snižování emisí skleníkových plynů.

Sdílejte na sociálních sítích