Udržitelná obec, ESG

Už jste slyšeli o ESG? A víte, jaké by mohlo mít využití v obci? Pokud se chcete dozvědět o tomto tématu něco více, doporučujeme si přečíst následující článek. Přiblížíme téma ESG, jak je možné ho aplikovat na obec a nastíníme kroky, které podnikáme k tomu, aby se obce stali udržitelnými.
Udržitelná obec, ESG

Co je ESG a proč je důležité?

ESG (Environmentální, Společenské a Správní) je zkratka, která označuje tři hlavní oblasti, na které se zaměřují společnosti, aby zlepšili svůj dopad na životní prostředí, sociální a správní oblast. Environmentální aspekt zahrnuje ochranu klimatu, udržitelnost, snížení emisí, odpadů a dalších oblastí. Společenský aspekt zahrnuje zájmy zaměstnanců, osob v oblasti působnosti společnosti a celkově společnosti jako celku. Správní aspekt zahrnuje etické podnikání, transparentnost a správu rizik.

Ukazatelé ESG se staly klíčovými pro investory, banky a společnosti, protože se stávají stále důležitějšími pro zákazníky a spotřebitele. Tyto ukazatelé mohou pomoci udržet dobré vztahy se zainteresovanými stranami (investory, zákazníky, zaměstnanci), snížit rizika, zvýšit výkonnost a podpořit udržitelnost. Kromě toho, v posledních letech se také stávají důležitým faktorem pro přilákání investorů, kteří chtějí investovat do společností, které podnikají opatření v těchto oblastech.

K čemu ESG směřuje:
 • Snížení rizik: ESG faktory pomáhají minimalizovat rizika spojená s investováním do společností. Například u společností, které minimalizují svůj dopad na životní prostředí, je méně pravděpodobné, že se budou nákladně potýkat s dopady klimatických změn nebo přírodními katastrofami, což snižuje riziko pro investory.
 • Zlepšení výkonnosti: Společnosti, které se zaměřují na ESG faktory, mohou dosahovat lepší výkonnosti, protože mají lepší vztahy se svými zaměstnanci, zákazníky a zainteresovanými stranami. To může vést ke zvýšení produktivity a inovacím a tedy ke zlepšení finančních výsledků.
 • Podpora udržitelnosti: ESG faktory také pomáhají podpořit udržitelnost a zdraví životního prostředí. Společnosti, které se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a respektovat lidská práva, mohou získat podporu zákazníků a spotřebitelů.

 

Strategie udržitelné obce

Strategie udržitelné obce vychází z metodiky ESG. Environmentální, společenské a správní faktory, označují tři hlavní oblasti, na které se zaměřují obce, aby zlepšili svůj dopad na životní prostředí, sociální a správní oblast.

Očekáváme, že obce a města budou muset přijmout opatření ke zlepšení svých ESG faktorů, aby udržely svou konkurenceschopnost a přilákaly investory a obyvatele. To si vyžádá spolupráci obyvatel, podniků a institucí v obci. Proto, ve spolupráci s vedením obce, nabízíme vývoj strategie a plánu s konkrétními cíli a opatřeními, jak udržitelnosti dosáhnout.

A jaké konkrétní kroky může obec například ke splnění cílů podniknout?
 • Snížit svoji uhlíkovou stopu
 • Zavést adaptivní opatření proti změně klimatu
 • Podporovat občany se specifickými potřeba
 • Podporovat kulturu, sport a vzdělávání
 • Odpovědně zadávat veřejné zakázky

Pilotní projekt Udržitelná obec

V rámci Královéhradeckého kraje jsme již zahájili spolupráci se dvěma obcemi - Novým Hrádkem a Žernovem. Cílem je vytvořit koncepční strategický dokument s konkrétními cíli a doporučeními k tomu, aby se obec stala udržitelná.

Pro ověření našich postupů jsme navázáli spolupráci s výzkumným sektorem - ČVUT, PřF UHK, FES UPCE.

 
Proces tvorby Strategie udržitelné obce:

Tvorba strategie

Tvorba strategie Udržitelné obce je komplexní proces trvající zhruba jeden rok. Průběh se liší dle jednotlivé obce a zohledňuje se zejména:

 • Typ obce pro zpracování strategie snižování uhlíkové stopy na základě jejich charakteristik
 • Výše a struktura konečné spotřeby energie
 • Výše a struktura emisí CO2
 • Výchozí emisní bilance (BEI) pro referenční rok 
 • Emisní cíl obce, tedy cílového snížení uhlíkové stopy
 • Jaká si stanovení opatření ke snížení emisí CO2 – ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
 • Jaká si stanovení opatření k adaptaci na změnu klimatu – ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ
 • Opatření prováděná v sektorech S a G
 
V oblasti Environment sbíráme tato data:

Oblast E

Jak bylo uvedeno výše, jedním s cílů strategie je výpočet uhlíkové stopy, resp. emisí CO2, zjištění výchozího stavu a každoroční aktualizace. Ve spolupráci se zastupiteli obce zjišťujeme spotřeby elektrické energie, plynu a dalších paliv (kWh, m3, litry, …), data o odpadech, čištění odpadních vod a další dostupná data. Následně pomocí emisních koeficientů (IPCC) probíhá přepočet na emise CO2.

Ke sběru dat nevstupujících do výpočtu uhlíkové stopy zjišťujeme informace o materiálových nákladech obce (spotřeba papíru, tonerů), zodpovědném zadávání veřejných zakázek (ekologicky šetrná řešení), provozu a údržbě mobiliáře (ekologicky a zdravotně nezávadné materiály), investičních akcích (zodpovědné zacházení s vodou, energetická náročnost budov, recyklace materiálu) apod.

V oblasti Social sbíráme tato data:

Oblast S

V oblasti Governance sbíráme tato data:

Oblast G

V oblastech S a G probíhá sběr dat od úřadu obce včetně sebehodnocení. Po sběru dat nastává proces tvorby samotné strategie. 

Aktuálně jsme navázali spolupráci s odborníky z ČVUT. Více se dozvíte zde.

Navíc je možné se o tématu dozvědět něco víc v našem kurzu Strategie udržitelné obce.

Sdílejte na sociálních sítích