Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec

Proč byste se jako starosta měl zajímat o energetické úspory ve vaší obci? Dle Národního centra energetických úspor (NCEÚ) vynaloží průměrná česká obec či město za energii 10–15 % svých provozních výdajů (stav v roce 2018!).

Snižováním spotřeby energií docílíte:
 • zlepšení kvality ovzduší;
 • finančních úspor;
 • zlepšení technického stavu obecního majetku;
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí a komfortu v budovách;
 • a zvýšení energetické soběstačnosti obce.
Proč a jak začít se šetřením energií u sebe?
   • Změna začíná u každého z nás. Zodpovědné chování znamená prokazatelné úspory cca 15 %
   • Regulace vytápění vede k významným úsporám. Doporučená teplota je kolem 20 °C
   • Každý stupeň dolů představuje úsporu cca 5 % nákladů.
   • Stejně důležitá je důsledná kontrola času vytápění. Zohledňovat rozdíl mezi temperováním a vytápěním.
   • Větrání místností provádět vždy nárazově v dostatečných intervalech. Nežádoucí, ale častý jev, je plně topící radiátor pod celodenně otevřeným oknem.
   • Pokud je to možné, zhasínat a využívat přirozené denní světlo.
   • Zohledňovat při nákupech energetickou třídu spotřebičů.
   • Při odchodu nenechávat elektrospotřebiče zbytečně zapnuté. Nevyužívané spotřebiče nenechávat zapojené v síti.
Než se podíváme na konkrétní kroky, jak na úspory, si zkuste odpovědět na pár otázek níže:
 • Mám jako starosta dostatek informací pro rozhodování? Sbíráme v obci data a víme, jakou máme spotřebu?
 • Má obec zpracované strategické či koncepční dokumenty včetně implementačního plánu pro energetické projekty?
 • Má obec zpracovanou předprojektovou přípravu a projektovou dokumentaci k možnosti zažádat o dotační titul? Vím jako starosta, jaké projekty upřednostním?
 • Má obec někoho, kdo se bude o tyto projekty starat?
Pokud na některou z těchto otázek odpovíte kladně, můžete se pustit do realizace. Pokud ne, nezoufejte, podívejte se na texty níže a v případě potřeby neváhejte kontaktovat Energetické, konzultační a informační místo Královéhradeckého kraje (EKIM).
V Královéhradeckém kraji se energetice na místní i regionální věnuje řada subjektů, které jsou zároveň partnery tohoto článku. Pojďme si je společně představit:
 • Centrum investic, rozvoje a inovací – CIRI je regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Energetice se zde věnuje hned několik oddělení:
  • Oddělení projektového řízení – zajišťuje komplexní služby v oblasti projektového řízení, dotačního a energetického managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Oddělení zajišťuje provoz EKIM a dlouhodobě pracuje na naplňování energetické koncepce Královéhradeckého kraje.
  • Oddělení rozvoje – zajišťuje širokou škálu činností zacílených na podporu udržitelného regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti obcí a regionů. Oddělení zajišťuje chod Regionální stálé konference, Paktu zaměstnanosti, Regionálního centra podpory sociálního podnikání a webů Chytrý region a Zaměstnaný region. V poslední době se oddělení věnuje zejména energetice, dekarbonizaci a zavádění chytrých řešení v obcích.
  • Oddělení inovací – zajišťuje podporu vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji. V rámci projektu Smart Akcelerátor poskytuje pomoc a oporu firmám, školám a výzkumným organizacím prostřednictvím konzultací, analýz, propagace a tematických setkání.
 • Krajské sdružení MAS Královéhradecký kraj – místní akční skupiny (MAS) se na národní i regionální úrovni věnují energetice velmi intenzivně. V roce 2021 byla ustanovena Platforma NS MAS pro komunitní energetiku. Na vybraných území MAS fungují Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS) i tzv. ENERKOMy. MAS rovněž poskytují poradenství v dotačním programu NZÚ Light. Některé MAS na území Královéhradeckého kraje mají zpracován tzv. SECAP, neboli akční plán pro udržitelnou energii a klima v obcích. Aktivní MAS, jako např. MAS Opavsko, vytváří vlastní metodiky (VENUS).
 • CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic pomáhá obcím a měst s přípravou veřejných projektů se zohledněním podmínek udržitelnosti (tzv. zelené financování projektů). Založila i vzdělávací projekt online akademie pro zástupce obcí a měst sloužící jako inspirativní platforma pro rozvoj obcí, měst i celého kraje.
 • Statutární město Hradec Králové – energetickým úsporám a energetickému managementu se na úrovni města Hradec Králové věnuje Odbor rozvoje města MMHK. Přímo občanům (NZÚ Light) a firmám pomáhá v oblasti energetického poradenství Technologické centrum Hradec Králové.

V současnosti existuje množství rozličných nástrojů pro dosahování úspor energií, které lze financovat z řady zdrojů. Pojďme si je společně představit.

Energetický audit

Energetický audit je prvním krokem, který může relativně snadno odhalit problémová místa a nalézt místa s největším potenciálem pro úspory energií. Díky auditu může obec naplánovat smysluplná opatření, která povedou k úsporám veřejných financí.

Bez auditu nebude moci vaše obec žádat o dotace z programu EFEKT.

Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat:
 • hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,
 • celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor,
 • návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor, včetně ekonomického zdůvodnění,
 • závěrečný posudek energetického auditora, včetně konečného stanoviska a doporučení energetického auditora k realizaci navrženého energeticky úsporného projektu.

Energetický audit může zpracovat pouze fyzická osoba (energetický specialista), která je po splnění předepsaných požadavků zapsána do seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Povinnost energetického auditu se nevztahuje na organizace certifikované dle normy ISO 50001.

Energetická studie a technicko-ekonomická studie

Pro návrh úsporných opatření je možné využít zpracovaný energetický audit (pokud jej bylo nutné zpracovat). Případně je vhodné si nechat zpracovat energetickým specialistou studii technicko – ekonomického řešení komplexní případně studii cílenou na požadovanou oblast energetických úspor. Např. studii energetických úspor změny zdroje tepla objektu. Doporučujeme, aby studii zpracovával energetický specialista, případně si vyžádejte reference.

Nezapomeňte, že energetickou studii budete potřebovat v případě:
 • žádosti o dotace,
 • zateplení budovy,
 • instalace solárních systémů,
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla,
 • posouzení výhodnosti při výměně zdroje tepla.

Energetický posudek

Vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., §9a. Výsledkem je dokument obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Energetický posudek posuzuje navržená opatření bez hledání optimalizace. Posudek zpracovává energetický specialista s oprávněním od MPO ČR.

SECAP

Nebo se zapojte do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima – cílem této iniciativy Evropské komise je zapojit a podpořit města a regiony, aby se zavázali ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Pakt sdružuje tisíce místních samospráv. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu a širší možnosti jejich financování (dotace z Národního programu Životní prostředí či Norských fondů) a finančního poradenství při navrhování a provádění klimatických a energetických plánů. Členství v Paktu je dobrovolné. V případě, že signatář Paktu nebude schopen plnit stanovené cíle, dojde pouze k přerušení jeho členství.


Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, tzv. SECAP). Zpracovaný SECAP musí být schválen obecním zastupitelstvem.

23. ledna 2023 byla vyhlášena Výzva č. 8/2022 na podporu projektů spjatých se zapojením do iniciativy Paktu starostů a primátorů, a to tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a organizaci Místního dne. Příjem žádostí byl již ukončen. Další výzva se plánuje na leden/únor roku 2024.

Energetický management

Energetický management chápeme principiálně jako sběr dat, vyhodnocování dat, a následné návrhy „energetických“ opatření. Energetický management je zavedení procesů do organizace k zamezení, plýtvání energiemi. Energetický management je často podporován SW aplikacemi ať již na sběr dat či dále jejich vyhodnocování. Nejvyšší úrovní energetického managementu je zvedení certifikace ISO 50001 v rámci organizace.
S normou SO 50001 se můžete seznámit v online kurzu na Akademii Chytrého regionu, který jsme pro vás ve spolupráci s EKIM připravili. Pro přihlášení do něj vám stačí pouze registrace v naší akademii, která je bezplatná. 

Vstoupit do kurzu

Osobou, která je oprávněna k činnostem v oblasti energetické účinnosti, je již výše zmiňovaný energetický specialista či energetický manažer.

Podívejte se na praktický manuál, jak vybrat energetického projektanta nebo specialistu.

Co dělat, když obec nemá vlastního energetického manažera nebo žádného nedokáže najít? Na koho se mohu obrátit? Možností je několik:

Nejen pro energetické manažery obcí jsme připravili příručku, která vás seznámí se základními pojmy a pravidly v energetice. Vzhledem k rozsahu tématu pochopitelně nemůže příručka pojednávat o oboru energetika v celé jeho šíři a hloubce. Jejím účelem je poskytnout laikům základní informace, přehled a orientaci v tomto komplexním oboru.

Příručka ke stažení

Fotovoltaika

Fotovoltaika je v současné době v oblasti energetiky asi nejskloňovanějším pojmem. Fotovoltaická elektrárna se pomalu stává nezbytností. Abyste se orientovali v této problematice a nenaletěli na podvodné praktiky, připravili jsme pro vás stránku se základními informacemi o fotovoltaické elektrárně.

Základní informace a tipy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v obci

Zateplení objektu

Pro prvotní indikaci nahlédneme do průkazu energetické náročnosti budovy „PENB“. Jako prvním vodítkem nám může být klasifikace energetické náročnosti budovy. Budovy s hodnocením D, E, F, G (Obálka budovy Uem W/(m2·K)) jsou vhodnými budovami k zahájení procesu zateplení. Nutno říci že se jedná o kompletní hodnocení budovy, kategorizaci její energetické náročnosti.

Úniky tepla v budově dělíme na:
 • úniky tepla výplní otvorů (okna, dveře),
 • úniky tepla stropem pod nevytápěnými půdními prostory,
 • úniky tepla obvodovým pláštěm budovy,
 • úniky tepla sklepním prostorem (podlahou),
 • posouzení výhodnosti při výměně zdroje tepla.

S největšími úniky tepla se setkáváme hlavně u výplní stavebních otvorů (netěsnící rám oken, již nevhodné výplně oken jednoduché sklo atd. Dalším významným únikem je i přes prostor půdy či střechy. Následuje únik tepla obvodovými stěnami a posléze i únik tepla podlahou.

Na zateplení budovy si necháme zpracovat projektovou dokumentaci. V ideálním případě doporučujeme postupovat komplexně. Tedy zateplit budovu celkově v rámci jedné stavební úpravy. Pokud to není možné z finančních možností samosprávného celku, informujeme o této okolnosti zpracovatele projektové dokumentace. Aby přizpůsobil dokumentaci k postupné realizaci a definoval z pohledu významů dosažených energetických úspor jejich postupnou realizaci (od nejvýznamnějších po méně významné). 

Zdroje tepla, rekuperace

V současnosti trh nabízí širokou škálu zdrojů tepla pro objekty. Níže uvádíme hlavní skupiny zdrojů tepla. Vždy je nutné zvážit využití objektu, možnosti připojení energetické sítě, případně zavážení paliva do objektu. V případě realizace výměny, rekonstrukce zdroje tepla se může vycházet ze zpracované technicko – ekonomické studie. Případně z Energetického auditu, jenž může obsahovat návrh nového zdroje energie včetně zevrubné ekonomické bilance návratnosti realizace.

Nejčastější důvody výměny zdroje tepla jsou:
 • provoz kotle nesplňuje současné zákonné podmínky pro provoz kotelen,
 • špatná účinnost kotle, technicky nevyhovující stav (neekonomický provoz),
 • zdroj tepla neodpovídá požadovanému odběru tepla objektu (přístavba objektu – nedostatečný výkon kotle).
V současnosti nejčastější instalované zdroje tepla:
Tepelná čerpadla
Rozdělení tepelných čerpadel
 • A, vzduch – vzduch (teplo je odebíráno ze vzduchu a v objektu je teplo distribuováno vzduchem)
 • B, vzduch – voda (teplo je odebíráno ze vzduchu a v objektu je distribuováno teplou vodou)
 • C, voda – voda (teplo je odebíráno vodě (studna, vrt) a v objetu je distribuováno teplou vodou)
 • D, země – voda (teplo je odebíráno zemi a v objektu je distribuováno teplou vodou)

Účinnost tepelného čerpadla se uvádí parametrem SCOP (sezonního průměrného topného faktoru). Stanovuje se na základě dat z testování tepelného čerpadla ve zkušebně a klimatických dat. Zjednodušeně se dá říci, čím vyšší faktor SCOP tím je tepelné čerpadlo kvalitnější. Např. tepelné čerpadlo při teplotě topné vody 55 °C s SCOP 3. Z 1 kWh elektrické energie vyrobí na 3 kWh tepla. SCOP se v průběhu roku mění dle klimatických podmínek.

V případě náhrady TČ za kotel na uhlí či plynový kotel je nutné provést i přepočet výkonu otopné soustavy (radiátorů v budově) důvodem je nižší hodnota otopné vody v systému vytápění (hrozí riziko že budovu „nepůjde vytopit“) Teplená čerpadla nedoporučujeme instalovat do objektů bez předchozího zateplení objektu.

Plynové kotle

Plynové kotle lze základně rozdělit na standardní a kondenzační. Rozdíl je v jejich provozním režimu – kondenzační kotle provozujeme i v pásmu kondenzace spalin. Uvedený provoz je i žádoucí, aby byl při provozu dosahován z důvodu maximálního využití teploty spalin. Pokud je kondenzační kotel provozován v pásmu kondenzace spalin je i tento kotel účinnější než kotel klasický (ekonomicky výhodnější provoz). V případě kondenzačních kotlů je nutné, aby byl komín přizpůsoben (vyvložkován) materiálem odolávající kyselé kondenzaci ze spalin. Vzniklý kondenzát je nutné odvádět ze spalinové cesty. V současnosti se staví pouze kotle plynové kondenzační.

Kotle na biomasu (štěpka, dřevní pelety, sláma)
V případě dostatku odpadní biomasy (dřevní hmota, produkce biomasy z údržby zeleně) lze uvažovat i o kotli na dřevní štěpku. Případně i tam kde není např. plynovodní přípojka pro plynový kotel. A v dané oblasti není vhodná výstavba technicky/ekonomicky tepelného čerpadla. Kotle na biomasu se vyplatí tam kde si provozovatel kotelny zajistí zdroj paliva z vlastních zdrojů – minimalizace nákladu za palivo jenž není ovlivněna cenou paliva na trhu.

Rekuperace
Rekuperace je nejčastěji spojena s větráním objektu, kdy z vnitřního prostoru je odváděn znehodnocený vzduch a místo něj je přiváděn vzduch čerstvý z venkovního prostředí. Znehodnocení vzduchu vzniká tam kde se nalézá množství osob (CO2), při vaření (vodní páry), průmyslové činnosti. Rekuperací rozumíme zpětné získávání tepla ze vzduch z budovy odváděného (znehodnoceného). Součástí rekuperace může být i soustava filtrů (odstranění pylů, prachu) na vstupní straně nasávaného vzduchu. Rekuperace může být také doplněna o tepelný výměník, např. v kombinaci s tepelným čerpadlem. Popřípadě zařízení pro zvlhčení vzduchu vstupujícího do místnosti na straně vstupu za rekuperátorem.

Pro oblast zdrojů tepla i oblast vzduchotechniky, popřípadě rekuperace doporučujeme zkontaktovat energetického specialistu pro zpracování energetického návrhu. Ten následně poslouží jako jeden z podkladů pro zpracování projektové dokumentace a následné realizace. 

Veřejné osvětlení


Veřejné osvětlení (VO) představuje prostor pro energetickou úsporu. Je ovšem nutné zvážit, zda výměna svítidla za novější skutečně představuje kýženou úsporu. Sítě veřejného osvětlení v rámci obce, měst mohou dosahovat velkého rozsahu. Celková rekonstrukce veřejného osvětlení tak nebývá možné rekonstruovat v rámci jedné etapy kompletně.
Pro správnou rozvahu je žádoucí zpracovat:
 • pasportizaci VO (zmapování stávajících světelných bodů včetně technického popisu jednotlivých „sloupů“.),
 • generel VO (zatřídění komunikací do tříd osvětlení, sestavení požadovaných pravidel pro obnovu veřejného osvětlení, zákony, normy atd.),
 • studii/Koncepci VO (studie obsahující na základě pasportizace VO a generelu VO zhodnocení současného stavu, návrhy a etapizaci obnovy. V případně menších sítí VO se sdružují výše uvedené body do jedné zprávy. 

Pozn.: Prostou výměnu světelného zdroje „žárovky“ v tělese svítidla za úspornější nelze jednoznačně doporučit. Těleso svítidla je konstruováno k určitému typ světelného zdroje. Odrazové plochy v svítidle jsou modelované na určitý typ světelného zdroje. Nevhodnou záměnou světelného zdroje může dojít k výraznému narušení požadovaných parametrů osvitu plochy svítidlem. Rekonstrukci výstavby VO musí vyprojektovat a výpočty doložit osoba/firma disponujícími požadovanými oprávněními. Vypočtené hodnoty osvitu se i po realizaci díla ověřují. Dobří dodavatelé jsou v současnosti schopni garantovat záruku na svítidlo přesahující 5 let.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce ke stažení

Komunitní energetika

Jak bude na projektech obce participovat okolí? Kdo s obcí bude sdílet elektřinu? Kraj, sousední obec, občan, nezisková organizace, malý či střední podnik? Vím, co tyto skupiny v oblasti energetiky plánují? Odpovědi na tyto otázky byste měli znát, pokud se chcete pustit do komunitní energetiky, tématu rezonujícím napříč všemi organizacemi, které se energetikou zabývají.

Využití obnovitelných zdrojů ve městech či obcích není žádnou novinkou. Řada z nich má fotovoltaickou elektrárnu na budově školy či aktivně řeší energetický management obce. Mluvíme o tzv. komunální energetice. Plný potenciál přínosů komunální energetiky pro všechny obyvatele však umožní rozvinout až komunitní energetika ve formě energetických společenství. V rámci nich bude možné snadno sdílet skrze stávající veřejnou distribuční síť místně vyrobenou elektřinu. A to jak z obecních elektráren zařízení směrem k občanům, tak i mezi obyvateli navzájem. Umožní to nejbližší novela energetického zákona, které začne platit nejdříve v roce 2024.

5 důvodu dle Svazu moderní energetiky, proč vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu:
 • nižší účty za elektřinu i teplo,
 • vyšší energetická bezpečnost díky místním zdrojům energie a akumulaci,
 • nezávislost na spalování uhlí: čistější a zdravější vzduch,
 • nová pracovní místa přímo v regionu,
 • nezávislost na komerčních dodávkách elektřiny i zemního plynu.
Stavební kameny komunální a komunitní energetiky:
 • solární panely na nájemních bytových domech,
 • fotovoltaika na majetku městských firem,
 • obecní výrobny elektřiny a tepla,
 • sluneční elektrárny a decentrální zdroje tepla na nerezidenčních budovách,
 • agrivoltaika: spojení sluneční energetiky se zemědělstvím.

Více informací ke komunitní energetice naleznete v řadě příruček i praktických průvodců. Níže naleznete dvě z těchto publikací.

Praktický průvodce, jak získat zpět kontrolu nad energetikou

Níže naleznete přehled možných dotačních pobídek, zaměřujících se na energetické úspory ve veřejném sektoru.

Operační program Životní prostředí

Energetický audit je prvním krokem, který může relativně snadno odhalit problémová místa a nalézt místa s největším potenciálem pro úspory energií. Díky auditu může obec naplánovat smysluplná opatření, která povedou k úsporám veřejných financí. Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun.

Přehled výzev zde.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO) je plán reforem a investic ČR, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU (RRF). ČR požádala o finanční příspěvek z RRF ve výši 179,1 mld. Kč ve formě grantů. Odpovědnými subjekty za implementaci jsou tzv. vlastníci komponent, kterými jsou jednotlivá ministerstva. Ta navrhla jednotlivé komponenty a jejich dílčí reformy a investice.

Přehled výzev zde.

Na energetické úspory v obcích je zaměřen pilíř 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, konkrétně komponenty:
 • 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru:
  • Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
  • Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů
 • 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
  • Zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie
  • Dosažení úspor primární energie z modernizace distribuce tepla
 • 2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
  • Podpora renovace a revitalizace budov sektoru bydlení
  • Podpora výměny nevyhovujících zdrojů tepla a samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie
  • Předprojektová příprava a osvěta

Modernizační fond

Modernizačního fondu poskytne Evropská unie českým veřejným i soukromým subjektům na přechod k zelené energii do roku 2030 zhruba 300 miliard korun. Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.

Přehled výzev zde.

Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v ČR. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především OPŽP a programu Nová zelená úsporám. Program spravuje Státní fond životního prostředí ČR.

Přehled výzev zde.

Žádat lze například o dotaci na energetické úspory veřejných budov, konkrétně na tyto aktivity:
 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů
 

Státní program na podporu úspor energie – Program EFEKT

Neinvestiční dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který se se zaměřuje na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti. Je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům. Současný program EFEKT III pro období let 2022–2027 nabízí oproti svému předchůdci širší a atraktivnější nabídku.

Stránky programu EFEKT naleznete zde. Přehled jednotlivých výzev zde.

Obec může být žadatelem v těchto osách podpory:
 • Osa podpory 1 – Předprojektová příprava
  • a) zpracování vstupní studie potenciálu energetických úspor ke snížení energetické náročnosti budov;
  • b) zpracování následných komplexních energetických studií;
  • c) zhodnocení proveditelnosti renovace formou EPC (Energy Performance Contracting);
  • d) příprava investičních záměrů;
  • e) zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku pro výběrové řízení na dodavatele nebo technické asistence s žádostí o podporu do národních i evropských dotačních titulů.
 • Osa podpory 2 – Poradenská činnost
  • a) podpora poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti, energetiky a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele včetně zpracování úvodního zhodnocení možností realizace energeticky úsporného projektu – aktuálně Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) a Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS“);
  • b) podpora činnosti Komplexních energetických konzultačních a informačních středisek (K – EKIS);
  • c) podpora vytváření energetických agentur.
 • Osa podpory 4 – Energetický management a koncepce
  • a) podpora návrhu opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti a efektivního řízení nakládání s energií v energetickém hospodářství žadatele;
  • b) příprava na certifikaci managementu hospodaření s energií systému energetického řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 50001;
  • c) zpracování místních energetických koncepcí obcí a dobrovolných svazků obcí včetně zpracování akčního plánu;
  • d) příspěvek na služby energetického manažera;
  • f) podpora zakládání a rozvoje občanské komunitní energetiky za účelem zvýšení energetické soběstačnosti, zpřístupnění lokálních a čistých zdrojů obnovitelné energie a realizaci environmentálně, hospodářsky a společensky přijatelných řešení v oblasti nakládání s energií
 • Osa podpory 5 – Pilotní projekty
  • a) zpracování projektů neinvestiční povahy podle potřeb a požadavků MPO v oblasti snížení energetické náročnosti.

Dotační program Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Dotační program Královéhradeckého kraje pro obce s méně než 3 tisíci obyvateli je určen na podporu zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a zejména na pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu. Dotaci můžete využít i na chytrá řešení v oblasti energetických úspor, jako tomu bylo v minulých letech u Žernova, Chotče, Hrádku a Ohnišova. Maximální výše dotace činí až 500 tisíc Kč.

Informace o programu naleznete zde. Příjem žádostí do poslední výzvy probíhá od 6. 12. 2023 do 10. 1. 2024

Metoda EPC (Energy perfomance contracting)

Firma poskytující energetické služby realizuje úsporná opatření na straně spotřeby energie i případně opatření na straně zdroje či rozvodů. Metoda funguje na splátkovém principu, obec tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Obec realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel.

Vzorové smlouvy (spolu s přílohami) pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Metoda EC (Energy contracting)

Firma poskytující energetické služby v případě metody EC provozuje energetický zdroj a garantuje dodávky minimálně sjednaného množství energie po dobu stanovenou kontraktem. Na rozdíl od metody EPC zde není zahrnuta garance úspory a jistotu ke splácení investice garantuje odběratel na základě definovaného množství dodávky a následného rozložení vstupní investice do této dodávky.

Finanční nástroje

Finanční nástroje jsou návratné finanční prostředky poskytované žadateli nejčastěji formou úvěru, záruky za úvěr nebo kapitálového vstupu. Získání podpory ve formě finančních nástrojů je rychlé a administrativně méně náročné, než je tomu u dotací.

Zvýhodněné úvěry pro obce na zlepšení infrastruktury ve výši až 30 mil. Kč poskytuje v Národní rozvojová banka. Více informací naleznete na jejím webu.

Crowfunding

Jako crowdfunding se označuje financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Tento přístup bude využíván i v komunitní energetice. V praxi to může vypadat tak, že se na vybudování energeticky nezávislé komunity složí několik vlastníků (investorů), ať už z řad veřejnosti, soukromých či veřejných subjektů.

Více informací k hledání zdrojů v komunitní energetice naleznete v této příručce.

 
Že to jde, se můžete přesvědčit na již realizovaných projektech obcí, městysů a měst, ale také soukromých projektech založených na principech komunitní energetiky. Inspirujte se.

Dobrá praxe

 • Ukázka realizovaných projektů v obcích do 3 000 obyvatel

 • Ukázka realizovaných projektů v obcích nad 3 000 obyvatel

Ukázka realizovaných projektů v obcích do 3000 obyvatel

Ukázka realizovaných projektů v obcích nad 3000 obyvatel

 

Vzdělávací materiály a moduly

 • Příručky, metodiky, publikace apod. 

 • Vzdělávací moduly

Podívejte se na praktické brožury, příručky, metodiky a další zdroje, které byly částečně podkladem pro tento článek (řazeno abecedně).

Příručky, metodiky, publikace apod. 


Nejdůležitější zákony a vyhlášky vztahující se k energetice

Vzdělávací moduly

Sdílejte na sociálních sítích