Partneři Chytrého regionu

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)

CIRI je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a hlavním nositelem myšlenky Chytrý region. Propojujeme nabídku chytrých řešení s poptávkou.

Královéhradecký kraj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje je nositelem rozvoje Chytrého regionu. Intenzivně spolupracuje s ostatními významnými subjekty. V oblasti chytrých řešení se kraj rád dělí o dosud získané zkušenosti s realizovanými smart řešeními a podporuje implementaci chytrých řešení také dotačním programem.

Statutární město Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové je vstřícné k pilotnímu testování chytrých řešení například v oblastech – doprava, energetický management, IT sítě, odpadové hospodářství a doprava. Je otevřené zkoušet chytrá řešení a na konkrétních příkladech může dokázat, že se nebojí tato řešení realizovat – ekologický vozový park, separace odpadu, inteligentní dopravní systém.

ITI Hradecko-pardubické aglomerace

ITI podporuje chytrá řešení v regionu Hradecko-pardubické aglomerace. Je nástrojem pro realizaci integrované strategie rozvoje území. Koordinuje provázanost a zacílenost územních intervencí. Strategické cíle aglomerace řeší identifikované problémy území.

CzechInvest

CzechInvest podporuje tuzemské i zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Pomáhá rozvíjet malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace. Nabízí Mapu podnikatelského prostředí, která reflektuje nejdůležitější faktory ekonomického rozvoje. Spolupracuje s významnými lokálními i nadnárodními subjekty, které mohou podpořit realizaci Vašeho projektu nebo aktivity.


Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové nabízí svůj vědecko-výzkumný potenciál v rámci koncepce Chytrého regionu. Vědci z UHK se zaměřují na aplikovaný výzkum smart řešení přenositelných do praxe a uživatelům ulehčují život. Vědecko-výzkumné týmy se zaměřují na biomedicínské senzory v oblasti  zdravotnictví a chytrá řešení pomocí mobilních aplikací v oblasti informačních technologií.

Plus inovace

Oddělení inovací CIRI je klíčovým subjektem pro podporu výzkumu a vývoje v Královéhradeckém kraji. Svými aktivitami napomáhá přenosu výzkumu do praxe, inovacím ve firmách, implementaci chytrých a inovativních řešení v Chytrém regionu.

KS MAS Královéhradeckého kraje 

Místní akční skupiny podporují rozvoj inovací a chytrých řešení na území svých obcí řadou aktivit. Věnují se například oblasti Chytrý venkov, na území MAS působí inovační broukeři. Koncept chytrého venkova je jedním z principů práce místních akčních skupin. Hledáme taková řešení, která přináší inovace, kvalitu a efektivitu vynaložených zdrojů

Svaz měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR se problematice smart city věnuje prostřednictvím svých projektů a svojí činností edukuje v této oblasti své členy. Díky projektu SMOČR vznikl strategický rámec pro oblast SMART City, široce využitelný pro města i obce.Tento projekt představuje jedinečný vstup do problematiky a Svaz na něj navazuje dalšími projekty a souvisejícími aktivitami.

Sdružení místních samospráv ČR 

Sdružení místních samospráv se také věnuje problematice inovací a zaádění konceptu chytrý venkov. Prostřednictvím pracovní skupiny pro strategický rozvoj a inovace prosazuje uplatňování konceptu SMART village/region.

Datový portál Data KHK

Datový portál je informačním místem pro veřejnost z veřejně dostupných a otevřených dat pro Královéhradecký kraj. Data jsou zpracována do uživatelsky přívětivých formátů a předávána transparentně veřejnosti formou infografik, zajímavých přehledů, statistických a mapových výstupů a datových karet. Pro veřejnost jsou k dispozici na jednom místě strategické dokumenty za jednotlivé oblasti. Portál je zároveň rozcestníkem všech portálů a aplikací Královéhradeckého kraje a CIRI. Tím je umožněno široké veřejnosti čerpat informace jednoduše a rychle.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR je gestorem uplatňování konceptu Smart Cities v rozvoji měst. Poradí vám, jak vaší obec či město udělat lepším. Učí obce a města, jak správně postupovat při zavádění konceptu Smart cities (Metodika Smart Cities). Koordinuje aktivity různých předních odborníků i veřejnosti prostřednictvím setkávání. Vede Pracovní skupinu, která určuje aktuální trendy, nabízí přehledy financování projektů a podporuje jejich realizaci a pořádá workshopy a odborné konference za účasti významných osobností. 

Další partneři:

Spolek pro obnovu venkova

Svaz průmyslu a dopravy

Krajská hospodářská komora

 

Sdílejte na sociálních sítích