Chytrá řešení

10. jednání pracovní skupiny

Dne 19. 6. 2024 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proběhlo již 10. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region. Na pracovním jednání si vzájemně členové představili své činnosti vedoucí k rozvoji Královéhradeckého kraje.
10. jednání pracovní skupiny

Jednání zahájil Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací, který přítomné přivítal a seznámil je s účelem jednání

Úvodem byla prezentována nová partnerství Chytrého regionu s akademickou sférou. S Masarykovým ústavem ČVUT aktuálně spolupracuje CIRI na projektu Partnerství pro udržitelný ekosystém chytrého regionu jakožto regionální partner. Cílem projektu je propojení poptávky a nabídky mezi ČVUT a územními partnery a výstupy bude databáze chytrých řešení a webová aplikace HUB inovativních řešení. Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT bylo zadáno téma pro diplomovou práci.

Jako druhé téma byla představena a diskutována soutěž Buďte inspirací, v rámci které byly v roce 2024 opět vyhlášeny 4 ocenění: 

  • Inovativní projekt v Chytrém regionu
  • Inspirativní sociální podnik 
  • Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem 
  • Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Proběhla debata nad aktuálním stavem přihlášek a nad možnosti další propagace soutěže mezi možné soutěžící. Více o soutěži je uvedeno zde.

Dále byl představen dosavadní chod a budoucí rozvoj Akademie Chytrého regionu. K červnu 2024 bylo otevřeno 18 on-line modulů,které celkem studovalo více než 120 studentů. Nové kurzy jsou: Zavádění vysokorychlostního internetu v obcích, Úvod do strategie udržitelné obce. Byla diskutována možnost rozšíření o další on-line moduly. Paní Kudrnáčová (OR KHK) uvedla, že by mohl vzniknout kurz pro studenty středních škol s tématem možností participace na chodu jejich obce - co vše obce, kraj a další administrativní celky řeší, jak se na chodu obce, města či kraje mohou podílet, jak se více zapojit do dění v místě svého bydliště. Pan Valenta (radní KHK) tento nápad vidí jako užitečný, navrhl abychom vydefinovali možné nové cílové skupiny. Paní Kučerová (OR CIRI) doplnila, že by bylo dobré vytvořit i kurz pro neziskové organizace, kde by jim bylo představeno, jak mohou působit na rozvoji své obce. Pan Kavalír (OR KHK) nadhodil jako možná témata pro kurz v akademii "participativní rozpočet" a téma "AI". V kurzu o využití AI by měl být základní přehled všech oblastí, kde lze AI uplatnit, jak by mohla AI pomoci starostům s chodem obce. Paní Kučerová uvedla, že by mohl vzniknout samostatný workshop přímo pro starosty obcí. Aktuálně na toto téma proběhla již několik akcí a AI bude i nosné téma zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých. Pan Lochman (oddělení inovací CIRI, EDIH) doplnil, že chystají stáže pro firmy (individuální školení na jednotlivá témata AI) a mentory by šlo využít i pro podobnou aktivitu směrem k obcím. Dále budou společně s regionální pobočkou Agentury CzechInvest rozesílat dotazník ohledně digitalizace úřadů obcí v KHK. Téma AI by také mohlo být dalším zaměřením konference Příležitosti pro region. Byl zde diskutován také nápad, že by šlo vytvořit online kurzy z již proběhlých kulatých stolů pro veřejnou správu, které jsou pořádány pod hlavičkou EDIH. Dalším možným kurzem v Akademii CHR je "sdílená energetika" - souhrn pro starosty. Zde je třeba koordinovat s místními akčními skupinami. Pan Mojžíš (starosta městyse Žernov) uvedl, že se sdílené energetice reálně věnují 3 MAS, 2 mají zpracovaný SECAP - MAS Hradecký venkov a Stolové hory a dále se tématu věnují v MAS Mezi Úpou a Metují.

Představeny byly i prezenční kurzy, workshopy a konference, které v rámci akademie od posledního jednání proběhly: konference RSK „Příležitosti pro region 2024“, 9. ročník regionálních setkání v říjnu 2023, ISSS 2024, seminář pro obce na téma Vysokorychlostní internet, série seminářů Cesty k udržitelnosti, série kulatých stolů pro veřejnou správu pod hlavičkou EDIH, konference Dobrá praxe v obcích, mezinárodní konference FÓRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 2024, konference Energetika 2024, veletrh URBIS The Smart Cities Meetup.

Prezentovány byly také chystané akce. 26. 9. 2024 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pořádají ČVUT a ČZU ve spolupráci s CIRI Vědeckou hospůdku v Královéhradeckém kraji. Jedná se o neformální diskuze o otázkách, které se dotýkají akademického světa i veřejné správy. Registrace na akci je možná ZDE. 4. 11. 2024 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje proběhne 4. ročník zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých.

V další části jednání byl představeny nástroje podpory zavádění chytrých řešení v obcích. Paní Kudrnáčová odprezentovala výsledky dotačního programu Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje pro rok 2024. Celkem bylo letos podpořeno 7 žadatelů o dotaci v celkovém objemu 7 868 400 Kč (1 studie, 6 projektů na implementaci chytrých řešení).

Pan Mejstřík (OR CIRI) představil postup v líhni chytrých řešení obce, města a regiony, konkrétně pilotní téma ESG a udržitelná obec, do kterého jsou zapojeny městyse Žernov a Nový Hrádek. Představil postup výpočtu uhlíkové stopy, kde byly zkušebně použity rozdílné postupy získávání dat a další závěry včetně výsledné uhlíkové stopy a vyhodnocení pilířů S a G v Novém Hrádku.

Poté pan Doležal pokračoval v tématu ESG a představil ESG inkubátor sociálních podniků. Inkubátor je určený, jak už název napovídá, sociálním podnikům z Královéhradeckého kraje, které se chtějí rozvíjet v souladu se zásadami udržitelnosti. V rámci inkubátoru je vybraným subjektům poskytnuto pomoc při zpracování ESG reportu včetně strategie udržitelnosti podniku, mentoring expertů v dané oblasti, vzdělávání formou e-learningu i prezenčně a exkurze do zkušeného sociálního podniku, který podniká udržitelně. V prvním roce byly vybrány 3 sociální podniky: 

  • Aufori, o.p.s - Sociální podnik Švadlenky
  • EMEDIS s.r.o.
  • Sdružení Neratov, z. s.

21. května proběhla exkurze do sociálního podniku FOVY s.r.o. -  vítěze ESG Ratingu v kategorii sociálního podnikání.

Následovala sekce, kdy svoje aktivity představili další partneři Chytrého regionu. Pan Lochman představil Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj, v rámci kterého podporují zavádění digitálních technologií ve firmách a státní správě a zvyšují efektivitu a budoucí konkurenceschopnost nejenom firem z našeho, Libereckého a Pardubického kraje. Starosta Městyse Žernov prezentoval zajímavé řešení, které plánují v obci. Jedná se o interní úložiště energie v písku - pilotní projekt Komunitní centrum Žernov. Paní Vojtíšková (Svaz průmyslu a dopravy) představila možnost v našem kraji uspořádat tzv. konstruktérskou akademii v rámci Živých knihoven, kde firmy prezentují určitá povolání.

Po 14. hodině bylo jednání pracovní skupiny ukončeno.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích