5. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

V úterý 24. září 2019 od 13:00 hod se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo páté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na oblasti: Akademie Chytrého regionu, udržitelné zemědělství a cirkulární ekonomika.
5. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Páté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedla vedoucí odboru Regionálního rozvoje a grantů Královéhradeckého kraje Mgr. Ivana Kudrnáčová.

Prvním bodem jednání byla rekapitulace aktivit k naplňování pilířů Chytrého regionu. Uvedeny byly výsledky a dopady společené prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019 v Brně. Dále byl představen tematický workshop/seminář Chytrého regionu na téma energetické úspory v obcích, který Chytrý region pomáhal pořádat organizaci Národní centrum energetických úspor. Další novinkou pro členy PS bylo zapojení Chytrého regionu do mezinárodního projektu „ENECRI“, jehož cílem je identifikovat a charakterizovat potřeby, potenciál pro nákladově efektivní regeneraci a rehabilitaci ekosystémů v městských a příměstských oblastech. Chytrý region je rovněž aktivně zapojen do tvorby  dokumentu „Desatero ke zlepšení oblasti SMART CITIES“.

Druhým bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V současnosti jsou plánovány a v některých případech hlouběji rozpracovány následující moduly:

  1. E-learning s tématy CHR – dílčí témata (Smart dopravní řešení, Moderní přístupy řízení VS aj.) – spolupráce s UHK 
  2. Technologické trendy v oborech RIS3 KHK – nejnovější trendy
  3. Regionální demografické prognózování – význam a použití v kostce
  4. Práce s regionálními daty – zdroje a oblasti využití
  5. Inovační broker MAS KHK  – spolupráce s KS MAS
  6. Příklady a sdílení dobré praxe – důraz na pestrost témat
  7. Jak založit sociální podnik – shrnutí nejdůležitějších kroků
  8. Krajské dotační tituly v e-learningu pro smart řešení – jak zvýšit šanci na úspěch v procesu žádání o dotaci

Zároveň byl během jednání identifikován nový možný modul Akdaemie CHR - Inovační inženýrství, jehož potřebnost byla zjištěna v diskuzu s Doc. Pavlem Švejdou, prezidentem SVTP ČR, z.s.   Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, kde byly představeny aktuální a budoucí aktivity k implementaci konceptu do Chytrého regionu. Diskutován byl návrh Platformy chytrého venkova a udržitelného zemědělství, který bude po diskuzi rozšířen o nové potenciální členské subjekty. Podrobněji byl představen 2. pilíř konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství Podpora znalostí – aktivity (Informovanost o problematice; vzdělávání zemědělských či jiných subjektů  - vazba na akademii CHR; Sdílení dobré praxe a exkurze - budou realizovány tematické 1–2denní exkurze a vícedenní zahraniční exkurze zaměřené na výměnu know-how, zkušeností a sdílení dobré praxe v udržitelném, precizním a sociálním zemědělství, diskuze na možnými lokalitami; organizace workshopů; mapování a analýzy; Poradenství a dotační poradenství). K tomuto bloku následovala plodná diskuze členů PS a hostů, jejíž závěry budou zohledněny při dalším rozpracování konceptu a návrhu aktivit.

Poté bylo představeno další téma, kterému se bude Chytrý region dále věnovat - Cirkulární ekonomika. Ve stručnosti byly uvedeny klíčové informace o tomto do budoucna velmi důležitém a již dnes značně společensky, politicky i ekonomicky akcentovaném tématu. Diskutován byl zůsob implemetace CE jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, uplatnění CE v problematice konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, její návaznost na RIS3 domény specializace v KHK (Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace, Pokročilé zemědělství a lesnictví, případně i další), možnosti spolupráce s organizací INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) – zapojení na pozici regionálního partnera, pomoc při organizaci akcí v našem kraji. Představeny byli závěry z jednání se zástupci organizace INOTEX spol. s r.o. (Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy).

V závěrečné části jednání byl představen dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje a návrh na strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“ (integrovaný projekt pro Hradecko-pardubickou aglomeraci na podporu rozvoje inovačního prostředí a zavádění inovací a podpory průmyslu 4.0).

Sdílejte na sociálních sítích