6. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

V úterý 21. ledna 2020 od 13:00 hod na půdě KÚ Královéhradeckého kraje uskutečnilo šesté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na propagaci Chytrého regionu (soutěž Buďte inspirací), podporu zavádění chytrých řešení (dotační program Královéhradeckého kraje na podporu Chytrých řešení, dotační program Kreativní vouchery), rozvoj Akademie Chytrého regionu, Chytřejší venkov a udržitelné zemědělství, rozvoj spolupráce s partnery a strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“.
6. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Šesté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko.

Prvním bodem jednání byl marketing a tvorba „PR“ Chytrého regionu. Jednou z aktivit naplňující tento pilíř Chytrého regionu je právě probíhající soutěž „Buďte inspirací. Cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji přispívající inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu, inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit a propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji. Paní Kučerová vyzvala přítomné partnery Chytrého regionu k propagaci soutěže v jimi využívaných a spravovaných informačních kanálech, kontaktování možných nositelů inspirativních projektů.

Druhým bodem jednání bylo představení dotačního titulu Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje a tím přispět k realizaci konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region.

V první fázi, pilotním provozu se počítá se zpracováním modulů „Jak založit a provozovat sociální podnik“, „Chytrá prognóza pro region“, „Podpora lokální ekonomiky“, „Seznamte se s Chytrým regionem“ a „Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty“. Po spolupráci s doc. Pavlem Švejdou (AIP ČR) je v současnosti více řešeno zařazení nového modulu Inovační inženýrství.

V dalším bodu jednání představila doktorka Kučerová chystaný dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní vouchery, který je jedním z nástrojů podpory inovací a inovačního podnikání pro rozvoj regionu skrze podporu využití kulturně kreativních průmyslů ve firemním sektoru, obzvláště v rozvoji malých a středních podniků v našem kraji. Dotační program je určen pro malé a střední podniky (včetně živnostníků) se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství. V návaznosti na předcházející jednání  bylo připraveno několik dalších kroků k jeho rozvoji v rámci Chytrého regionu. 5. března se bude na půdě KÚ Královéhradeckého kraje konat Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství a Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, koncem dubna se bude konat workshop precizního zemědělství a na přelomu května a června workshop sociálního zemědělství.
  
Dále paní Kučerová shrnula rozvoj spolupráce se stávajícími partnery Chytrého regionu, nově navázaná partnerství a možné další směry spolupráce. Více informovala o spolupráci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace - strategickém projektu „Hradubice pro inovace“. Spočívat bude v rozvoj spolupráce aktérů platformy Hradubice pro inovace, podpoře výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem a v rozvoji lidských zdrojů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v obou krajích. V současnosti jsou do tvorby tohoto projektu zapojeny následující subjekty: Královéhradecký kraj, RIS3 tým Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj, RIS3 tým Pardubického kraje, CIRI, RRA Pce, město Hradec Králové, Město Pardubice – nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, TCHK, P-PINK, Regionální pobočky agentury CzechInvest pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Závěrem jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany Královéhradeckého kraje (pokračování v sérii tematických workshopů, akce v rámci Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, akce v tématu sociálního podnikání. Doktorka Kučerová srdečně pozvala přítomné na tyto akce a vybídla je ke sdílení vlastních akcí na stránkách www.chytryregion.cz, která je společnou komunikační platformou všech partnerů Chytrého regionu.

Sdílejte na sociálních sítích