7. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Ve středu 27. října 2021 od 13:00 hod na půdě KÚ Královéhradeckého kraje uskutečnilo sedmé jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo především na oblast vzdělávání v oblasti chytrých řešení a informovanost a také na podporu zavádění chytrých řešení.
7. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region

Sedmé jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedla vedoucí odboru Regionálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová.

Prvním bodem jednání postup upgradu a aktualizace portálu Chytrého regionu – přidání sekce rozvoj Královéhradeckého kraje, přesunutí webu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje na web Chytrého regionu, rozvoj sekce Akademie Chytrého regionu a sekce Rozcestník pro starostu. Dále byly představeny závěry již 9. workshopu Chytrého regionu, tentokrát na téma: Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky, který proběhl 29. června 2021.

Doktorka Kučerová podrobně představila jednu z hlavních současných aktivit – Akademii Chytrého regionu. Akademie Chytrého regionu byla spuštěna 1. března 2021, v současnosti jí již prošlo více než 50 studujících a aktuálně je spuštěno 8 studijních modulů:
  • Akademie lokální ekonomiky
  • Úvod do sociálního podnikání
  • Základy integračního sociálního podnikání
  • RSK a územní dimenze v kraji
  • Úvod do Chytrého regionu – díl 1: Od chytrých měst k chytrým regionům
  • Dotace EU pro obce a města
  • Informační systém projektových záměrů
  • Chytrá demografická prognóza

V další části jednání byly představeny dotační programy Královéhradeckého kraje související s oblastí chytrých řešení. Prvním je dotační program na podporu Chytrých řešení v Královéhradeckém kraji, který je vyhlašován od roku 2020 a v roce 2022 bude vyhlášena již třetí výzva. V první výzvě (v roce 2020) byl podpořen 1 projekt za 240 000 Kč. V druhé výzvě (tedy v roce 2021) bylo podpořeno 8 žadatelů a rozděleny 2 mil. Kč. Podpořeny byly jak projekty systémového charakteru (více provázaných oblastí chytrých řešení, tvorba koncepčních dokumentů), tak i projekty zacílené na specifické oblasti, například na chytrá řešení v dopravě, komunikaci s občany či veřejné osvětlení. Dále byl představen dotační program Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje pro rok 2022, který bude již třetí výzvou tohoto programu a nové dotační programy: Program podpory lokální ekonomiky 2022, Příprava investičních projektů 2022, Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK 2022 a Program podpora sociálního podnikání v KHK.

Poté byl představen Rozcestník pro starosty, který byl spištěn začátkem října. Rozcestník je určený zejména starostům a místostarostům malých obcí v regionu (především obce I. typu) a to jak pro nové začínající starosty, tak i ty stávající. Smyslem Rozcestníku je sdružit veškeré informace o tom, co je starosta povinen znát, co má v obci zajistit apod. Snahou je nezahltit začínající starosty přemírou informací, ale seznámit je s tím, co je opravdu na začátku funkce důležité a potřeba vědět. Rozcestník ale neslouží pouze začínajícím starostům, je tu pro všechny, kteří hledají aktuální a srozumitelné informace, ať už se jedná o zákony o obcích, evidenci obyvatel, volby, veřejné zakázky, krizové plány atd. Rozcestník naleznete na www.starostuj.cz.

V dalším bodu jednání představila paní Kučerová nové, právě vznikající, aktivity Chytrého regionu. V první řadě se jedná o nástroj na podporu zavádění a vznik chytrých řešení s pracovním názvem „Líheň chytrých řešení pro obce“. Náplní líhně chytrých řešení je pomoc při zavádění chytrých řešení veřejnou správou – především poradenství v oblasti jejich výběru, vhodnosti použití a podpora vývoje nových řešení pro obce a region, kde v současnosti žádné vyhovující neexistují. V současnosti probíhá výběr vhodných témat, kterým se bude tento nástroj věnovat a navázání spolupráce s experty na daná témata.

Dále byly prezentovány výsledky minulého ročníku soutěže „Buďte inspirací“, jejíž první ročník proběhl v roce 2020. Představeny byly vítězné projekty jednotlivých kategorií. V roce 2021 soutěž bohužel neproběhla z důvodu pandemie COVID-19, další kolo bude probíhat začátkem roku 2022.

Téma podpory inovací, výzkumu a vývoje ve vazbě na rozvoj chytrých řešení představila Mgr. Jana Žaludová, vedoucí oddělení inovací CIRI. Paní Žaludová nejprve představila koncepční a komplexní přístup pro podporu inovací v Královéhradeckém kraji – možnost vzniku Krajského inovačního centra, které by zastřešovalo aktivity na podporu podnikání a výzkumu. Aktivitou centra bude expertní poradenství, vzdělávání, DigiHUB, networking, služby pro KHK a marketing VaVaI v kraji.

Předposledním bodem jednání bylo spuštění Datového portálu Královéhradeckého kraje, které je naplánované na 5. 11. 2021. Tento portál, na kterém ve spolupráci s Královehradeckým krajem pracovalo CIRI, umožní veřejnosti přehlednější přístup k otevřeným datům. Datový portál podrobně představil Mgr. Tomáš Merta z oddělení rozvoje na CIRI, který se jeho rozvoji intenzivně věnuje už od jeho úplného začátku.

V posledním bodu jednání Mgr. Martina Ceplová představila aktivity regionální pobočky agentury CzechInvest v oblasti témat Chytrého regionu. Především ostatní členy pracovní skupiny seznámila s pasportizací podnikatelského prostředí. Setkání se starosty obcí s pověřeným obecním úřadem budou probíhat od listopadu 2021 do února 2022. Budou sbírána data týkající se podnikatelského prostředí a připravované investiční akce měst.

Závěrem byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany Královéhradeckého kraje (zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých – 8. 11. 2021 v HK, Krajský úřad KHK v 9:00, seminář „Odpovědné zadávání veřejných zakázek pro obce“ – 13. 1. 2022 v HK, Krajský úřad KHK, workshop pro obce na téma „Brownfieldy v kraji“ – únor/březen 2022, workshop na téma komunitní energetika) a další aktivity.

Sdílejte na sociálních sítích